Huvudbudskap som är relevanta för alla förskrivare

viktiga budskap

Detta kan du göra 

1.    Lära dig samt tillämpa alla rekommendationer om antibiotikaanvändning och vårdhygien/förebyggande och kontroll av infektioner som är relevanta för ditt specialområde [samsyn bland experter].

2.    Om du ser personal vid sjukhus eller i en vårdmiljö som inte följer riktlinjer eller protokoll, fråga dem varför de inte gör detta och förse dem med verktyg så att de kan förstå vad de gör för fel [69] [samsyn bland experter].

3.    Håll dig underrättad om lokala mönster för antibiotikaresistens vid din avdelning, ditt sjukhus och i ditt samhälle [31] [samsyn bland experter]. 

4.    Om du inte är säker på om du ska förskriva antibiotika bör du [25,26,53,70] [samsyn bland experter]
•    kontrollera lokala, regionala och nationella epidemiologiska uppgifter,
•    söka vägledning och råd från en erfaren kollega eller medlem av arbetsgruppen för antibiotic stewardship.

5.    Säkerställa att tillbörlig provtagning av odlingar sker och skicka denna till ett mikrobiologiskt laboratorium innan antibiotikabehandling påbörjas [31,42,70,71].

6.    Endast inleda antibiotikabehandling om bevis föreligger för en bakteriell infektion, och att inte behandla kolonisering [31,72].

7.    Undvika onödig användning av antibiotika för profylax [31,73].

8.    Vad gäller patienter med allvarliga infektioner, inled verkningsfull behandling med antibiotika så snart som möjligt [31,74]. 

9.    Dokumentera indikationen för antibiotikaförskrivning, val av läkemedel, dos, administreringsväg och tidslängd för behandlingen i patientjournalen [31,42,70,71]. 

10.    Delta regelbundet i utbildningskurser och möten som stöder införandet vid sjukhus av a) återhållsam antibiotikaanvändning, b) evidensbaserade, lokala riktlinjer för antibiotika och c) vårdhygieniska åtgärder [52,53].

11.    Ställ dig följande huvudfrågor vid förnyad utvärdering av antibiotikabehandling efter 48–72 timmar (eller så snart resultat av mikrobiologisk analys finns tillgängliga) [42,70]: 
Har patienten en infektion som kommer att svara på behandling med antibiotika?
Om ja:
i.    Får patienten korrekt antibiotika (av ett eller flera slag), korrekt dos och är administreringsvägen korrekt?
ii.    Skulle antibiotika med ett smalare spektrum kunna användas för att behandla infektionen?
iii.    Hur länge bör patienten få antibiotika (av ett eller flera slag)?