Δέσμη εργαλείων για τη συμμετοχή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προαγωγή της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών

επικοινωνιακό υλικό

Στο παρόν έγγραφο γίνεται συνοπτική παρουσίαση της καθοδήγησης, η οποία βασίζεται σε έρευνα σχετικά με τη δραστηριότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα που αφορούν τη χρήση των αντιβιοτικών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανώσεων - εταίρων της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει ήδη κάποια δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και ότι ελάχιστοι είναι οι νεοεμφανιζόμενοι φορείς που μπορούν ενδεχομένως να ασκήσουν επιρροή.

Με βάση τα αποτελέσματα των ως άνω ερευνών, το παρόν έγγραφο προτείνει δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν στο πλαίσιο εθνικών εκστρατειών ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και οι οποίες θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε συνταγογράφους ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και σε συνταγογράφους ιατρούς των νοσοκομείων.