Ključna sporočila za strokovnjake za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb ter bolnišnične epidemiologe

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Naloge

1.    Vaša naloga je zagotoviti izvajanje bistvenih delov programa za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb [82,84,85] [strokovno usklajeno]. Mednje sodijo:
a)    izobraževanje in usposabljanje; 
b)    politike in postopki; 
c)    aseptične tehnike in klinične intervencije;
d)    higiena rok; 
e)    dekontaminacija instrumentov in opreme; 
f)    dekontaminacija okolja; 
g)    varnost vode; 
h)    cepljenje zdravstvenih delavcev v okviru varnosti in zdravja pri delu; 
i)    sodelovanje z javnimi zdravstvenimi organizacijami;
j)    vključevanje preprečevanja in obvladovanja okužb v vse politike ter 
k)    zagotavljanje, da vsi zaposleni (od vodstva do zaposlenih na oddelkih), razumejo svojo vlogo pri preprečevanju okužb. 

2.    Druge naloge vključujejo [31,42,56,82,85-87]:
a)    Usklajevanje oziroma koordinacija bolnišničnega epidemiološkega spremljanja  nadzorovanja bolnišnic ter programov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb; 
b)    zagotavljanje, da so smernice, protokoli in kontrolni seznami za preprečevanje in obvladovanje okužb na voljo za preprečevanje tako bolnišničnih okužb kot tudi prenosa mikroorganizmov;
c)    izmenjavo informacij o lokalnih mikrobioloških vzorcih in vzorcih odpornosti proti antibiotikom;
d)    spremljanje skladnosti s smernicami za preprečevanje in obvladovanje okužb;
e)    pregledovanje in sporočanje podatkov o nadzoru nad bolnišničnimi okužbami;
f)    zagotavljanje skladnosti programov za nadzor nad rabo antibiotikov s politikami in
programi za preprečevanje in obvladovanje okužb;
g)    izobraževanje vseh zadevnih zdravstvenih delavcev o ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb za zmanjšanje prenosa tako bakterij, ki so odporne proti antibiotikom, kot tudi bakterij, ki so za antibiotike občutljive. 

Primer
3.    Grčija – z izvajanjem triletnega vsestranskega programa za obvladovanje širjenja okužb z bakterijami, odpornimi proti karbapenemom, se je na hematološkem oddelku terciarne bolnišnice zmanjšalo število okužb s temi bakterijami [88].

4.    Italija – z izvajanjem štiriletnega programa za obvladovanje okužb v učni bolnišnici se je zmanjšala incidenca okužb in kolonizacije, ki jo povzročajo bakterije, odporne proti karbapenemom. Program je zajemal ukrepe za nadzor nad rabo antibiotikov, ki so bili usmerjeni na rabo karbapenemov [62].

5.    Portal ECDC (povezava) vsebuje spletne vire za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

Kaj lahko storite?

6.    Poskrbite, da bodo pravočasno in zagotovo na voljo navodila za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in prenosa mikroorganizmov. Ta lahko vključujejo smernice, protokole in kontrolne sezname [strokovno usklajeno].

7.    Organizirajte in spodbujajte izobraževalne dogodke, tečaje in srečanja skupaj z vodstvom bolnišnice, da bi okrepili preprečevanje in obvladovanje okužb med vsemi zdravstvenimi delavci (npr. higiena rok, ukrepi kontaktne izolacije, aktivno iskanje nosilcev in čiščenje okolja) [89].

8.    Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno].

9.    Uskladite nadzor nad bolnišničnimi okužbami z uporabo [82,85] [strokovno usklajeno]:
•    točkovnih raziskav o razširjenosti okužb, ki nudijo pregled nad številom bolnikov z bolnišničnimi okužbami v danem trenutku, in 
•    dolgotrajnega epidemiološkega spremljanja incidence bolnišničnih okužb (npr. na oddelkih za intenzivno zdravljenje ali za določene vrste okužb).

10.    Uporabite lokalne podatke o bolnišničnih okužbah, določite lokalne cilje in določite področja, na katerih je potrebna dodatna podpora za preprečevanje in obvladovanje okužb [82,85] [strokovno usklajeno].

11.    Spremljajte učinkovitost ciljno usmerjenih preventivnih ukrepov pri zmanjševanju prenosa bakterij, odpornih proti antibiotikom [82,85] [strokovno usklajeno].

12.    Redno usposabljajte zdravstvene delavce o izvajanju učinkovitih strategij preprečevanja in obvladovanja [82,85] [strokovno usklajeno].