Klíčová sdělení pro nemocniční specialisty na prevenci a kontrolu infekcí a nemocniční epidemiology

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Úkoly

1.    Vaším úkolem je zajistit provádění základních složek nemocničních programů pro prevenci a kontrolu infekcí [82,84,85] [konsensus expertů]. Patří mezi ně:
a)    vzdělávání a školení, 
b)    politiky a postupy, 
c)    aseptické techniky a klinické intervence,
d)    hygiena rukou, 
e)    dekontaminace nástrojů a vybavení, 
f)    dekontaminace prostředí, 
g)    bezpečnost vody, 
h)    očkování zdravotnických pracovníků i jejich pracovní zdraví, 
i)    spolupráce s organizacemi veřejného zdravotnictví,
j)    začlenění prevence a kontroly infekcí do všech politik a 
k)    zajištění pochopení úlohy při prevenci infekcí ze strany veškerého personálu od vedení nemocnice až po jednotlivá oddělení. 

2.    Mezi další úkoly patří [31,42,56,82,85-87]:
a)    koordinace nemocničního dozoru a programů pro prevenci a kontrolu infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče; 
b)    zajištění dostupnosti pokynů pro prevenci a kontrolu infekcí, protokolů a kontrolních seznamů jak pro prevenci infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, tak pro prevenci přenosu mikroorganismů;
c)    sdílení informací ohledně místních mikrobiologických vzorců a vzorců antibiotické rezistence;
d)    monitorování dodržování pokynů pro prevenci a kontrolu infekcí;
e)    provádění auditů a hlášení údajů o infekcích spojených s poskytováním zdravotní péče v rámci dozoru;
f)    zajištění skloubení programů pro dohled nad používáním antibiotik s politikami a
programy pro prevenci a kontrolu infekcí;
g)    vzdělávání všech příslušných zdravotnických pracovníků ohledně prevence infekcí a kontrolních intervencí s cílem snížit přenos jak bakterií rezistentních vůči antibiotikům, tak bakterií, které jsou vůči antibiotikům vnímavé. 

Příklad
3.    Řecko – Tříletý mnohostranný program kontroly infekcí s cílem kontrolovat šíření karbapenem-rezistentních bakterií na hematologické jednotce terciární nemocnice vedl k nižšímu počtu infekcí způsobených těmito bakteriemi [88].

4.    Itálie – Čtyřletý program kontroly infekcí vedl ve fakultní nemocnici ke snížení incidence infekcí a kolonizací způsobených karbapenem-rezistentními bakteriemi. Program zahrnoval opatření pro dohled nad používáním antibiotik zaměřená na použití karbapenemu [62].

5.    Adresář ECDC (odkaz) obsahuje online zdroje pro prevenci a kontrolu infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.

Co můžete udělat

6.    Zajistěte snadno a spolehlivě dostupné vedení ve věci opatření pro prevenci a kontrolu infekcí s cílem omezit infekce spojené s poskytováním zdravotní péče a přenos mikroorganismů. Toto vedení může zahrnovat pokyny, protokoly a kontrolní seznamy [konsensus expertů].

7.    Spolu s vedoucími pracovníky nemocnice organizujte a podporujte vzdělávací akce, kurzy a setkání s cílem posílit aktivity pro prevenci a kontrolu infekcí mezi všemi zdravotnickými pracovníky (např. hygienu rukou, kontaktní opatření, aktivní screeningové kultivace a čištění prostředí) [89].

8.    Pokud se v nemocnici či zdravotnickém zařízení setkáte s členy personálu porušujícími pokyny či protokoly, požádejte je o vysvětlení a poskytněte jim nástroje umožňující pochopit, co dělají nesprávně [69] [konsensus expertů].

9.    Koordinujte nemocniční dozor nad infekcemi spojenými s poskytováním zdravotní péče s použitím jak [82,85] [konsensus expertů]:
•    bodových přehledů prevalence, které poskytují aktuální obrázek o počtu pacientů s infekcemi spojenými s poskytováním zdravotní péče v nemocnici v konkrétním časovém bodě, tak
•    dlouhodobého sledování incidence infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče (např. na jednotkách intenzivní péče nebo u specifických typů infekcí).

10.    Používejte místní údaje o infekcích spojených s poskytováním zdravotní péče, stanovte místní cíle a určete oblasti, ve kterých je potřebná další podpora prevence a kontroly infekcí [82,85] [konsensus expertů].

11.    Monitorujte míru účinnosti cílených preventivních opatření při omezování přenosu bakterií rezistentních vůči antibiotikům [82,85] [konsensus expertů].

12.    Pravidelně zaškolujte zdravotnické pracovníky ve způsobu zavádění účinných strategií prevence a kontroly [82,85] [konsensus expertů].