Ključna sporočila za klinične mikrobiologe

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Naloge

1.    Vaše naloge v zvezi z izboljšanjem uporabe antibiotikov vključujejo [31,98-100] [strokovno usklajeno]:
a)    sodelovanje v skupini za nadzor nad rabo antibiotikov kot njen ključni član;
b)    sodelovanje z infektologom in bolnišničnim farmacevtom pri izvajanju programa za nadzor nad rabo antibiotikov;
c)    podpiranje z dokazi podprtih bolnišničnih smernic o antibiotikih pri pogostih okužbah in kirurški profilaksi; 
d)    pravočasno prepoznavanje in poročanje o mikroorganizmih (npr. v krvnih kulturah) in opravljanje testiranj protimikrobne odpornosti;
e)    takojšnje poročanje o kritičnih izvidih lečečemu zdravniku;
f)    predstavljanje podatkov na način, ki podpira preudarno rabo antibiotikov, npr. s selektivnim sporočanjem omejenega števila rezultatov testiranja protimikrobne občutljivosti zdravnikom;
g)    zagotavljanje smernic za primerno zbiranje vzorcev, uveljavljanje meril za zavrnitev vzorcev, ki niso bili primerno odvzeti, in vzpostavljanje postopkov, ki preprečujejo kontaminacijo (npr. v krvnih kulturah);
h)    vodenje empiričnega antibiotičnega zdravljenja z zagotavljanjem zbirnih podatkov testiranja protimikrobne občutljivosti za bolnišnico ali posamezne oddelke (npr. oddelek za intenzivno zdravljenje ali urgenco);
i)    prepoznavanje pomembnih pojavov glede odpornosti proti antibiotikom v bolnišnici in takojšnje posredovanje opažanj skupini za nadzor nad rabo antibiotikov ter skupini za obvladovanje okužb;
j)    vodenje bolnišničnih katalogov protimikrobnih zdravil (npr. seznama razpoložljivih zdravil za zdravnike, ki predpisujejo zdravila).

Na katerih področjih lahko delujete oziroma sodelujete?

2.    Pripravite smernice za zbiranje, shranjevanje in prenašanje vzorcev [98,99].

3.    Zagotovite, da se pri laboratorijskem testiranju in poročanju o protimikrobni občutljivosti upoštevajo terapevtske smernice (vključno s selektivnim poročanjem) ter da po potrebi vključujejo ustrezne pripombe k razlagi [31].

4.    Zagotovite, da se rezultati testiranj v zvezi s prepoznavanjem in protimikrobno občutljivostjo posredujejo zdravnikom, ki predpisujejo zdravila, negovalnemu osebju in skupini za nadzor na rabo antibiotikov, zlasti v primeru kritičnih izvidov (npr. hemokulture) [98-100].

5.    Zagotovite, da se pri testiranju in sporočanju mikrobioloških rezultatov upoštevajo evropski  standardi (tj. Evropskega odbora za testiranje protimikrobne občutljivosti – EUCAST) in nacionalni standardi (Slovenske komisije za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila – SKUOPZ)  [31].

6.    Podatke o odpornosti proti antibiotikom v bolnišnici in po oddelkih poročajte skupini za nadzor nad rabo antibiotikov ter skupini za preprečevanje in obvladovanje okužb [101].

7.    Redno izobražujte vse zdravnike, ki predpisujejo zdravila, o odpornosti proti antibiotikom ter o uporabi hitrega diagnostičnega testiranja na mestu oskrbe [31,53].