Kľúčové posolstvá pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

1.    Ako predpisujúci lekári v nemocnici ste zodpovední za tieto úlohy týkajúce sa zlepšenia používania antibiotík [31,42,43,52-54,56,70,71,90]:
a)    predpisovať v súlade s nemocničnými usmerneniami o antibiotikách pre bežné infekcie a chirurgickú profylaxiu, 
b)    pri posudzovaní potreby predpísať antibiotiká identifikovať príslušnú anamnézu pacienta vrátane nedávneho používania antibiotík, alergií na lieky, používania imunosupresívnej liečby, nedávnej hospitalizácie a inštitucionalizácie, nedávnej cesty mimo Európu a mikrobiologické výsledky za posledné 3 mesiace,
c)    pri predpisovaní antibiotika zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu, 
d)    dodržiavať ustanovenia programov na prevenciu a kontrolu infekcií,
e)    Zabezpečiť odber vzoriek na kultiváciu pred začatím liečby antibiotikami,
f)    opätovne posúdiť liečbu po 48 až 72 hodinách alebo keď budú k dispozícii výsledky mikrobiologických vzoriek,
g)    čo najskôr začať účinnú liečbu antibiotikami u pacientov so závažnou infekciou, 
h)    pri predpisovaní empirických liečob antibiotikami prihliadnuť na mikrobiologické profily a typy rezistencie voči antibiotikám, 
i)    informovať svojich pacientov o akýchkoľvek predpísaných antibiotikách a ich potenciálnych nežiaducich účinkoch a
j)    zúčastňovať sa každoročných školiacich kurzov o obozretnom používaní antibiotík.

Čo by ste mali vedieť

2.    Riadenie sa pokynmi o antibiotikách a účasť na vzdelávacích stretnutiach zlepšujú predpisovanie antibiotík [78].

3.    Zdokumentovanie indikácie, výberu lieku, dávky, spôsobu podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu vedie k lepšiemu používaniu antibiotík [71].

4.    Predpisovanie najkratšej doby liečby antibiotikami založenej na dôkazoch znižuje výskyt baktérií rezistentných voči antibiotikám [54,56,71,91].

5.    Správne načasovanie a optimálna doba trvania antibiotickej profylaxie v chirurgii vedie k nižšiemu počtu infekcií v mieste zákroku a znižuje výskyt baktérií rezistentných voči antibiotikám [73].

6.    Odobratie mikrobiologických vzoriek pred začatím empirickej liečby antibiotikami a zefektívnenie liečby antibiotikami založené na výsledkoch kultivačných vyšetrení umožňujú zlepšiť používanie antibiotík [31,70,71].

7.    Kontrola počiatočnej liečby antibiotikami po 48 až 72 hodinách a prechod z parenterálneho na perorálne podávanie (ak je to možné) znižujú mieru rezistencie voči antibiotikám a zlepšujú klinické výsledky [37,54,57,71,92,93].

8.    Konzultácie s tímom dohľadu nad antibiotikami zvyšuje kvalitu predpisovania liekov a zlepšujú výsledky pacientov [56,83].

Príklad
9.    Následkom prechodu z parenterálneho na perorálne podávanie nariadené lekárnikom sa skrátilo trvanie parenterálnej liečby bez toho, aby to malo negatívny vplyv na klinické výsledky [56].
10.    Intervencie špecialistov na infekčné ochorenia sa spájajú s významným zlepšením kvality predpisovania antibiotík a vedú k zníženiu používania antibiotík [83].

Čo môžete urobiť

11.    Postupovať podľa protokolov liečby antibiotikami založených na dôkazoch a uplatňovať opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré vypracovalo vaše zariadenie [31] [konsenzus odborníkov].

12.    V prípade potreby viesť konzultácie s tímom dohľadu nad antibiotikami, napríklad vtedy, keď predpisujete antibiotikum, ktoré nie je súčasťou bežných usmernení [31,56] [konsenzus odborníkov].

13.    Začať liečbu antibiotikami len vtedy, ak existuje dôkaz o bakteriálnej infekcii, a neliečiť kolonizáciu[31,72].

14.    Zabrániť zbytočnému preventívnemu používaniu antibiotík[31,73].

15.    Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [konsenzus odborníkov].

16.    Na dosiahnutie optimalizácie liečby antibiotikami odpovedajte na nasledujúce hlavné otázky. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na tím dohľadu nad antibiotikami [31,42,53,70,71]: 
a)    Existuje vyššia pravdepodobnosť bakteriálnej infekcie ako kolonizácie, resp. vírusovej infekcie?
b)    Boli pred začatím liečby antibiotikami odobrané príslušné vzorky na kultiváciu?
c)    Overovali ste používanie antibiotík v nedávnej minulosti, alergie na lieky, používanie imunosupresívnej liečby, nedávnu hospitalizáciu alebo pobyt v zdravotníckom zariadení, cestovanie mimo Európy v poslednom čase a výsledky mikrobiologických vyšetrení za posledné 3 mesiace?
d)    Má pacient infekciu, ktorá bude reagovať na antibiotiká?
Ak áno:
i.    Má pacient nastavené správne antibiotikum(-á), správnu dávku a správny spôsob podávania?
ii.    Mohlo by sa na liečbu infekcie použiť antibiotikum užšieho spektra?
iii.    Ako dlho by mal pacient užívať antibiotikum(-á)?

17.    Zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu [31,42,70,71]. 

18.    Buďte pre vašich pacientov dobrým zdrojom informácií a pomôžte im porozumieť potrebe rozvážneho používania antibiotík. Zaistite, aby pacienti (a ich rodiny) porozumeli dôvodom liečby antibiotikami a hlavným bodom súvisiacim s používaním antibiotík vrátane [konsenzus odborníkov]:
a)    užívania antibiotík presne podľa predpisu,
b)    zákazu odkladať antibiotiká na neskoršie použitie,
c)    zákazu používať zvyšky antibiotík z predchádzajúcej liečby,
d)    zákazu dať zvyšné antibiotiká iným osobám.