Põhisõnumid haiglajuhtidele/administraatoritele

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Ülesanded 

1.    Teie ülesanded antibiootikumide paremal kasutamisel on järgmised [31,42,56,71,75]:
a)    luua oma haigla antibiootikumikasutuse kava jaoks multidistsiplinaarne rühm, kuhu kuuluvad infektsionistid, kliinilised mikrobioloogid ja haiglaproviisorid ning sellele on ette nähtud rahastamine ja ressursid;
b)    toetada antibiootikumide kasutamise suuniste ning infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmete rakendamist;
c)    rakendada suunatud õppetegevust ja koolitust:
i.    mille abil optimeeritakse patsientide diagnostika ja ravi juhtimist;
ii.    mis aitab järgida antibiootikumikasutuse soovitusi;
iii.    milles käsitletakse antibiootikumide väärkasutamist kujundavaid käitumistegureid;
iv.    millega suurendatakse tervishoiuteenustega seotud infektsioonide ja antibiootikumiresistentsete bakterite leviku ennetamist ja tõrjet; 
d)    soodustada haiglaarstide ja antibiootikumikasutuse kava rühma juhtide koostööd, ennetavate auditite tegemist ja tagasiside andmist;
e)    kehtestada kvaliteedinäitajad ja kvantiteedimõõdikud, et mõõta antibiootikumikasutuse kava kulgu ja tulemusi;
f)    tagada, et haiglas vajalik antibiootikumide nomenklatuur ja varu on alati kättesaadavad ning
g)    tagada, et antibiootikumide mõistlik kasutamine ja antibiootikumiresistentsuse ennetamine on haigla aastakavas nimetatud prioriteetseks tegevuseks.

Mida peaksite teadma?

2.    Antibiootikumikasutuse kavad koos infektsioonide ennetamise ja tõrje tavadega suurendavad patsientide ohutust ja ravikvaliteeti ning vähendavad kõigi teenuste haiglakulusid, parandades antibiootikumide kasutamist ja vähendades C. difficile infektsioone ja muid kõrvalnähte [19,42].

Näide 
Antibiootikumikasutuse kavade rakendamine on andnud järgmised tulemused [46]:
•    antibiootikumide tarbimine on vähenenud 20% võrra,
•    haiglanakkuste juhtude arv on vähenenud,
•    haiglas viibimise aeg on lühenenud ja
•    antibiootikumide kasutamisega seotud kulud on vähenenud 33% võrra. 

3.    Infektsionistid, kliinilised mikrobioloogid ja haiglaproviisorid on antibiootikumikasutuse kava rühmade peamised juhid [56,76].

4.    Paljud haiglaarstid ja teised tervishoiutöötajad leiavad, et nende väljaõpe antibiootikumide mõistliku kasutamise teemal ei ole piisav. Nad vajavad kohalikke antibiootikumide kasutamise suuniseid, konkreetset koolitust ja antibiootikumikasutuse kava rühmi [25,27]. 

5.    Haiglaarstid vastutavad ravimite määramise eest ja nad peavad igati osalema antibiootikumikasutuse kava rühma ühises otsustusprotsessis [42].

6.    Antibiootikumikasutuse kava rühmad vajavad edukaks tegevuseks aktiivset tuge teistelt haigla olulistelt spetsialistidelt, näiteks infektsioonide ennetamise ja tõrje spetsialistidelt, erakorralise meditsiini arstidelt, epidemioloogidelt, õdedelt ja IT-töötajatelt [42,77].

7.    Antibiootikumide parem kasutamine erakorralise meditsiini osakonnas aitab parandada antibiootikumide kasutamist kogu organisatsioonis, sest patsiendid hospitaliseeritakse sageli erakorralise meditsiini osakonna kaudu [77].

8.    Nii piiravad meetmed kui ka veenmismeetmed aitavad vähendada antibiootikumide kasutamist [19,43,54,56]:
•    piiravad meetmed on näiteks konkreetsete antibiootikumide kasutamisele eelneva heakskiidu ja loa saamise järgsed otsused;
•    veenmismeetmed on näiteks infektsionistide, mikrobioloogide ja proviisorite ennetav audit ja tagasiside.

9.    Antibiootikumide kasutamise suunised ja regulaarsed õppesessioonid või koolitussarjad aitavad arstidel infektsioone paremini ohjata [78].

10.    Teatud struktuuristrateegiad aitavad parandada antibiootikumide määramist ja patsientide ravitulemusi. Need on järgmised [54,79-81]:
•    arvutitoega otsused, mis seostavad kliinilised näidustused, mikrobioloogilised andmed ja ravimite määramise andmed, ning
•    ravikohas tehtavad kiired diagnostikatestid.

Mida saate teha oma haiglas või raviasutuses?

11.    Toetage multidistsiplinaarset antibiootikumikasutuse kava rühma, nimetage aruandluse ja ravimiekspertiisiga tegelevad juhid ning määrake teiste oluliste rühmade tugiülesanded [42,71]. 

12.    Tähtsustage antibiootikumikasutuse piiramise ning infektsioonide ennetamise ja tõrje poliitikat ning samuti strateegiaid ja tegevusi, mis toetavad antibiootikumide mõistlikku kasutamist ja ennetavad antibiootikumiresistentsete bakterite levikut [31,71]. 

13.    Tagage antibiootikumikasutuse kavale rahalised vahendid ja ressursid (sh nt asjaomaste töötajate palgad, IT-suutlikkus, kiired ja ravikohas tehtavad diagnostikatestid) [31]. 

14.    Rahastage ja edendage kõigi tervishoiutöötajate (arstide, infektsionistide, proviisorite, mikrobioloogide ja õdede) õppetegevust, koolitusi ja koosolekuid, kus käsitletakse antibiootikumide kasutuse piiramist ja antibiootikumiresistentsust [19,53,56].

15.    Edendage antibiootikumide kasutamise ja antibiootikumiresistentsuse seiret [56].

16.    Edendage sagedate infektsioonide diagnoosimisel ja ravimisel ning perioperatiivses antibiootikumprofülaktikas tõenduspõhiste suuniste järgimist. Kui teie haiglas selliseid suuniseid ei ole, toetage nende koostamist [31,54,56].

17.    Soodustage kohalike mikrobioloogiliste ja antibiootikumiresistentsuse andmete kasutamist suunistes ja empiiriliste antibiootikumivalikute tegemisel [31].

18.    Edendage infektsioonitõrjemeetmena tõenduspõhiste suuniste järgimist, et vähendada antibiootikumiresistentsete bakterite levikut [82]. 

19.    Edendage ennetavaid auditeid ja tagage ravimeid määravatele arstidele tagasiside [54,56].

20.    Edendage kolleegidevahelist vastastikust hindamist antibiootikumide määramisel ja infektsioonide ravimisel ning julgustage tervishoiutöötajate omavahelist suhtlust [71].