Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι κλινικοί μικροβιολόγοι

ενημερωτικό υλικό βασικά μηνύματα υλικό του πακέτου

Καθήκοντα

1.    Στα καθήκοντά σας όσον αφορά τη βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών περιλαμβάνονται [31,98-100] [συμφωνία ειδικών]:
a)    η συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας των αντιβιοτικών ως βασικό μέλος·
b)    η συνεργασία με τον λοιμωξιολόγο και τον φαρμακοποιό του νοσοκομείου για την εφαρμογή του προγράμματος εποπτείας των αντιβιοτικών·
c)    η υποστήριξη τεκμηριωμένων νοσοκομειακών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα αντιβιοτικά για κοινές λοιμώξεις και για χειρουργική προφύλαξη· 
d)    η έγκαιρη ανίχνευση και αναφορά μικροοργανισμών (π.χ. σε καλλιέργειες αίματος) και η διενέργεια ελέγχων ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες·
e)    η άμεση κοινοποίηση κρίσιμων αποτελεσμάτων στον θεράποντα γιατρό·
f)    η παρουσίαση των δεδομένων κατά τρόπο που να υποστηρίζει την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, για παράδειγμα μέσω επιλεκτικής αναφοράς στους γιατρούς ενός περιορισμένου αριθμού αποτελεσμάτων ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες·
g)    η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την κατάλληλη λήψη δειγμάτων, η εφαρμογή κριτηρίων απόρριψης δειγμάτων που δεν υποβάλλονται καταλλήλως και η καθιέρωση διαδικασιών για τον περιορισμό του πολλαπλασιασμού παραγόντων επιμόλυνσης (π.χ. σε καλλιέργειες αίματος)·
h)    η καθοδήγηση εμπειρικής θεραπείας με αντιβιοτικά μέσω της παροχής συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με την ευαισθησία στους αντιμικροβιακούς παράγοντες σε επίπεδο νοσοκομείου και πτέρυγας (π.χ. μονάδα εντατικής θεραπείας ή τμήμα επειγόντων περιστατικών)·
i)    ο προσδιορισμός κρίσιμων τάσεων στην αντοχή στα αντιβιοτικά εντός του νοσοκομείου και η άμεση προώθηση παρατηρήσεων προς την ομάδα εποπτείας των αντιβιοτικών και προς την ομάδα ελέγχου των λοιμώξεων.
j)    η διαχείριση του συνταγολογίου αντιμικροβιακών παραγόντων του νοσοκομείου (δηλ. του καταλόγου φαρμάκων που τίθενται στη διάθεση των συνταγογραφούντων).

Τι μπορείτε να κάνετε ή πώς να συνεργαστείτε

2.    Παρέχετε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη λήψη, τη φύλαξη και τη μεταφορά δειγμάτων [98,99].

3.    Βεβαιώνεστε ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και των ελέγχων ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας (περιλαμβανομένης της επιλεκτικής αναφοράς) και συμπεριλαμβάνετε σχετικά επεξηγηματικά σχόλια εάν είναι αναγκαίο [31].

4.    Βεβαιώνεστε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων ανίχνευσης και ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες κοινοποιούνται στους συνταγογραφούντες, στους νοσηλευτές και στην ομάδα εποπτείας των αντιβιοτικών, ιδίως όταν πρόκειται για κρίσιμα αποτελέσματα (π.χ. καλλιέργειες αίματος) [98-100].

5.    Βεβαιώνεστε ότι οι έλεγχοι και η αναφορά των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων διενεργούνται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα (π.χ. της Ευρωπαϊκής επιτροπής ελέγχου ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αντιμικροβιακούς παράγοντες - EUCAST) [31].

6.    Φροντίζετε για την παροχή δεδομένων σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά σε επίπεδο νοσοκομείου και πτέρυγας και ενημερώνετε την ομάδα εποπτείας των αντιβιοτικών και την ομάδα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων για τις σχετικές τάσεις [101].

7.    Φροντίζετε για την τακτική εκπαίδευση των συνταγογραφούντων στα νοσοκομεία σε θέματα αντοχής στα αντιβιοτικά και στη χρήση ταχειών και παρακλίνιων διαγνωστικών εξετάσεων [31,53].