Hovedbudskaber til kliniske mikrobiologer

informationsmateriale hovedbudskaber værktøjssætmateriale

Opgaver

1.    For bedre anvendelse af antibiotika [31,98-100] [ekspertkonsensus]:

  • Deltag i teamet til antibiotikaforvaltning som et nøglemedlem af teamet
  • Samarbejd med specialisten i infektionssygdomme og hospitalsfarmaceuten om gennemførelse af programmet til antibiotikaforvaltning
  • Støttevidensbaserede hospitalsretningslinjer for almindelige infektioner og for profylakse ved operationer 
  • Identificer rettidigt og indberett om mikroorganismer (f.eks. ved bloddyrkning) og antimikrobiel følsomhedsbestemmelse
  • Videregiv straks kritiske resultater til den behandlende læge
  • Præsenter data på en måde, der støtter forsigtig brug af antibiotika, f.eks. ved selektiv rapportering til læger af et begrænset antal resultater af følsomhedsbestemmelse
  • Giv retningslinjer for hensigtsmæssig prøveindsamling, håndhæv afvisning af uhensigtsmæssigt indsendte prøver og etabler procedurer til begrænsning af kontaminanter (f.eks. ved bloddyrkning)
  • Vejled om empirisk antibiotikabehandling ved at formidle kumulative antimikrobielle følsomhedsdata for hospitalet eller afsnittet (f.eks. intensivafdeling eller akutmodtagelse)
  • Identificer eventuelle kritiske udviklingstendenser i antibiotikaresistens på hospitalet og videregiv omgående observationer heraf til teamet til antibiotikaforvaltning og teamet til infektionsbekæmpelse.
  • Sørg for at forvalte hospitalets antibiotikaliste (dvs. listen over den medicin, der til rådighed for de ordinerende læger).

Hvad du kan gøre eller samarbejde om

2.   Giv retningslinjer for prøvetagning, opbevaring og transport [98,99].

3.   Sikr, at laboratorieprøver og rapportering af antimikrobiel følsomhedsbestemmelse følger behandlingsretningslinjerne (herunder selektiv rapportering) og ledsag dem om nødvendigt med relevante kommentarer om fortolkning [31].

4.   Sikr, at svarene på prøver til identifikation og antimikrobiel følsomhedsbestemmelse formidles til ordinerende læger, sygeplejersker og teamet til antibiotikaforvaltning, især kritiske svar (f.eks. bloddyrkning) [98-100].

5.   Sikr, at testning og rapportering af mikrobiologiske svar følger europæiske og nationale standarder (dvs. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) (den europæiske komité vedrørende antimikrobiel følsomhedsbestemmelse – EUCAST)[31].

6.   Fremskaf resistensdata på hospitals- og afdelingsniveau og formidl tendenser til teamet til antibiotikaforvaltning og teamet til infektionsforebyggelse og  bekæmpelse [101].

7.   Undervis regelmæssigt hospitalets ordinerende læger i resistens og brug af hurtige, målrettede diagnostiske tests [31,53].