Klíčová sdělení pro klinické mikrobiology

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Úkoly

1.    Mezi vaše úkoly související se zlepšováním používání antibiotik patří [31,98-100] [konsensus expertů]:
a)    účastnit se jakožto klíčový člen v týmu pro dohled nad používáním antibiotik;
b)    spolupracovat se specialistou na infekční choroby a nemocničním lékárníkem při zavádění programu pro dohled nad používáním antibiotik;
c)    podporovat na důkazech založené nemocniční pokyny pro užívání antibiotik pro běžné infekce a chirurgickou profylaxi; 
d)    včas identifikovat a hlásit mikroorganismy (např. u hemokultur) a testovat antimikrobiální citlivost
e)    rychle sdělovat kriticky významné výsledky ošetřujícímu lékaři;
f)    prezentovat údaje způsobem, který podporuje uvážlivé používání antibiotik, např. prostřednictvím selektivního hlášení omezeného množství výsledků antimikrobiální citlivosti lékařům;
g)    poskytovat pokyny ohledně vhodného odběru vzorků se zdůrazněním kritérií pro odmítnutí nevhodně zaslaných vzorků a zavedení postupů pro snížení kontaminace při zpracování (např. u hemokultur);
h)    podporovat empirickou antibiotickou terapii poskytováním kumulativních údajů o antimikrobiální citlivosti na úrovni nemocnice a specifických oddělení (např. jednotek intenzivní péče nebo pohotovostních oddělení);
i)    identifikovat kriticky významné trendy antibiotické rezistence v nemocnici a rychlé předat pozorování týmu pro dohled nad používáním antibiotik a týmu pro kontrolu infekcí;
j)    řídit soupis antibiotik ve vaší nemocnici (tj. seznam léčiv dostupných předepisujícím lékařům).

Co můžete udělat či na čem můžete spolupracovat

2.    Poskytujte pokyny pro odběr, skladování a transport vzorků [98,99].

3.    Zajistěte, aby se laboratorní testování a hlášení antimikrobiální citlivosti řídilo léčebnými pokyny (včetně selektivního hlášení) a aby do interpretace byly v případě potřeby zahrnuty příslušné komentáře [31].

4.    Zajistěte předání výsledků identifikačních testů a testů antimikrobiální citlivosti předepisujícím lékařům, zdravotním sestrám a týmu pro dohled nad používáním antibiotik, zejména u kriticky významných výsledků (např. u hemokultur) [98-100].

5.    Zajistit, aby v rámci testování a hlášení mikrobiologických výsledků byly dodržovány evropské i vnitrostátní standardy (tj. standardy Evropského výboru pro testování antimikrobiální citlivosti – EUCAST) [31].

6.    Na úrovni nemocnice i oddělení poskytujte údaje o antibiotické rezistenci a sdělujte trendy týmu pro dohled nad používáním antibiotik a týmu pro prevenci a kontrolu infekcí [101].

7.    Pravidelně proškolujte předepisující lékaře v nemocnicích ohledně antibiotické rezistence a ohledně použití rychlých diagnostických testů a testů použitelných v místě péče [31,53].