Hlavné posolstvá pre mladých lekárov a študentov medicíny 

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Popri posolstvách určených pre konkrétne cieľové skupiny, ktoré sa vzťahujú na vašu oblasť špecializácie zvážte aj tieto posolstvá. 

Čo môžete urobiť

1.    Naštudujte si odporúčania v oblasti používania antibiotík, resp. prevencie a kontroly infekcií, ktoré sa týkajú vašej oblasti špecializácie [konsenzus odborníkov] a uplatňujte ich.

2.    V prípade predpísaného antibiotika sa opýtajte predpisujúceho lekára na indikáciu, výber, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby, aby ste zistili, či zodpovedá usmerneniam o antibiotikách [69].

3.    Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov]. 

4.    Predtým, ako predpíšete antibiotiká, mali by ste [25,26,53,70] [konsenzus odborníkov]:
•    požiadať skúsenejšieho kolegu alebo člena tímu dohľadu nad antibiotikami o pomoc a radu,
•    si pozrieť miestne, regionálne a národné epidemiologické údaje,

5.    zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu [31,42,70,71]. 

6.    Na dosiahnutie optimalizácie liečby antibiotikami odpovedajte na nasledujúce hlavné otázky. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na tím dohľadu nad antibiotikami [31,42,53,70,71]: 
a)    Existuje vyššia pravdepodobnosť bakteriálnej infekcie ako kolonizácie, resp. vírusovej infekcie?
b)    Boli pred začatím liečby antibiotikami odobrané príslušné vzorky na kultiváciu?
c)    Overovali ste používanie antibiotík v nedávnej minulosti, alergie na lieky, používanie imunosupresívnej liečby, nedávnu hospitalizáciu alebo pobyt v zdravotníckom zariadení, cestovanie mimo Európy v poslednom čase a výsledky mikrobiologických vyšetrení za posledné 3 mesiace?
d)    Má pacient infekciu, ktorá bude reagovať na antibiotiká?
Ak áno:
i.    Má pacient nastavené správne antibiotikum(-á), správnu dávku a správny spôsob podávania?
ii.    Mohlo by sa na liečbu infekcie použiť antibiotikum užšieho spektra?
iii.    Ako dlho by mal pacient užívať antibiotikum(-á)?

7.    Zaistite, aby pacienti (a ich rodiny) porozumeli dôvodu liečby antibiotikami a hlavným bodom súvisiacim s používaním antibiotík vrátane [31,69] [konsenzus odborníkov]: 
a)    užívania antibiotík presne podľa predpisu, 
b)    zákazu odkladať antibiotiká na neskoršie použitie,
c)    zákazu používať zvyšky antibiotík z predchádzajúcich liečob a
d)    zákazu dať zvyšné antibiotiká iným osobám.