Hlavné posolstvá pre mladých lekárov a študentov medicíny 

Popri posolstvách určených pre konkrétne cieľové skupiny, ktoré sa vzťahujú na vašu oblasť špecializácie zvážte aj tieto posolstvá. 

Čo môžete urobiť

1.    Naštudujte si odporúčania v oblasti používania antibiotík, resp. prevencie a kontroly infekcií, ktoré sa týkajú vašej oblasti špecializácie [konsenzus odborníkov] a uplatňujte ich.

2.    V prípade predpísaného antibiotika sa opýtajte predpisujúceho lekára na indikáciu, výber, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby, aby ste zistili, či zodpovedá usmerneniam o antibiotikách [69].

3.    Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov]. 

4.    Predtým, ako predpíšete antibiotiká, mali by ste [25,26,53,70] [konsenzus odborníkov]:
•    požiadať skúsenejšieho kolegu alebo člena tímu dohľadu nad antibiotikami o pomoc a radu,
•    si pozrieť miestne, regionálne a národné epidemiologické údaje,

5.    zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu [31,42,70,71]. 

6.    Na dosiahnutie optimalizácie liečby antibiotikami odpovedajte na nasledujúce hlavné otázky. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na tím dohľadu nad antibiotikami [31,42,53,70,71]: 
a)    Existuje vyššia pravdepodobnosť bakteriálnej infekcie ako kolonizácie, resp. vírusovej infekcie?
b)    Boli pred začatím liečby antibiotikami odobrané príslušné vzorky na kultiváciu?
c)    Overovali ste používanie antibiotík v nedávnej minulosti, alergie na lieky, používanie imunosupresívnej liečby, nedávnu hospitalizáciu alebo pobyt v zdravotníckom zariadení, cestovanie mimo Európy v poslednom čase a výsledky mikrobiologických vyšetrení za posledné 3 mesiace?
d)    Má pacient infekciu, ktorá bude reagovať na antibiotiká?
Ak áno:
i.    Má pacient nastavené správne antibiotikum(-á), správnu dávku a správny spôsob podávania?
ii.    Mohlo by sa na liečbu infekcie použiť antibiotikum užšieho spektra?
iii.    Ako dlho by mal pacient užívať antibiotikum(-á)?

7.    Zaistite, aby pacienti (a ich rodiny) porozumeli dôvodu liečby antibiotikami a hlavným bodom súvisiacim s používaním antibiotík vrátane [31,69] [konsenzus odborníkov]: 
a)    užívania antibiotík presne podľa predpisu, 
b)    zákazu odkladať antibiotiká na neskoršie použitie,
c)    zákazu používať zvyšky antibiotík z predchádzajúcich liečob a
d)    zákazu dať zvyšné antibiotiká iným osobám.