Средства за ангажиране на аудиторията в социалните медии за насърчаване на разумната употреба на антибиотици

комуникационен инструментариум

Това е резюме на документа с насоки, изготвен въз основа на изследвания на дейността на социалните медии във връзка с употребата на антибиотици на равнище ЕС, както и проучване на дейностите на социалните медии по отношение на партньорски организации на EAAD. Изследванията показаха, че вече е налице известна дейност на социалните медии относно разумната употреба на антибиотици, както и че се появяват няколко потенциални фактора, оказващи влияние.

Вследствие на изследванията и проучването, този документ предлага дейности на социалните медии, които биха могли да бъдат предприети като част от националните кампании за разумна употреба на антибиотици, насочени към широката общественост, лекарите от звената за първична медицинска помощ и лекарите в болниците.