Kľúčové posolstvá pre zariadenia dlhodobej starostlivosti [lekári a manažéri]

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

Medzi základné úlohy na zlepšenie používania antibiotík vo vašom zariadení patrí: 
1.    vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier so zameraním na oblasti, kde je zneužívanie antibiotík bežné [109,110]:
•    profylaxia antibiotikami,
•    používanie antibiotík u asymptomatických pacientov s pozitívnymi výsledkami kultivácie (kolonizácia),
•    lokálne antibiotiká a
•    nadmerne dlhé doby trvania liečby.

2.    Vzdelávanie pacientov a ich rodín v oblasti rizík selekcie baktérií rezistentných voči antibiotikám, ku ktorej dochádza pri zbytočnom používaní antibiotík (napr. asymptomatická bakteriúria, vírusové infekcie dýchacích ciest) [109,110].

3.    Používanie klinických dráh a usmernení založených na dôkazoch na účely diagnostiky, liečby a riadenia najbežnejších infekcií (t. j. pneumónia, infekcie horných dýchacích ciest, infekcie kože a mäkkých tkanív a infekcie močových ciest) a zohľadnenie miestnych údajov o citlivosti na antimikrobiálne látky [109].

4.    opätovné prehodnotenie liečob antibiotikami vo svetle klinických podmienok po 48 až 72 hodinách alebo čo najskôr po doručení mikrobiologických výsledkov, ktorého výsledkom je [31,42,70-72]:
•    zmena na antibiotikum užšieho spektra,
•    pokračovanie alebo zastavenie liečby antibiotikami,
•    prechod na perorálnu liečbu antibiotikami.

5.    Zamietnutie vykonania diagnostických testov a kultúr u asymptomatických pacientov [56,111].

Čo môžete urobiť

6.    Spolu so špecialistami na prevenciu a kontrolu infekcií zaviesť opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií [konsenzus odborníkov]. 

7.    Pri predpisovaní antibiotík dôkladne odobrať anamnézu pacienta vrátane používania antibiotík v nedávnej minulosti, alergie na lieky, použitia imunosupresívnej liečby a rizikových faktorov rezistencie na antibiotiká (napr. nedávna hospitalizácia, nedávny zákrok alebo nedávna cesta mimo Európy) [31].
 
8.    Pred predpísaním antibiotík pacienta vždy klinicky vyšetriť [31].

9.    Ak máte pochybnosti ohľadom predpisovania liekov, mali by ste [25,26,53,70] [konsenzus odborníkov]:
•    si overiť miestne, regionálne a národné epidemiologické údaje,
•    požiadať skúsenejšieho kolegu alebo člena tímu dohľadu nad antibiotikami o pomoc a radu,

10.    Začať liečbu antibiotikami len vtedy, ak existuje dôkaz o bakteriálnej infekcii, a neliečiť kolonizáciu[31]. 

11.    Zabrániť zbytočnému preventívnemu používaniu antibiotík (napr. profylaxia infekcií močových ciest)[111].

12.    Zabezpečiť odber príslušných vzoriek na kultiváciu pred začatím liečby antibiotikami [31,42,70,71].

13.    Zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu [31,42,70,71].

14.    pri opätovnom posudzovaní liečby antibiotikami po 48 až 72 hodinách (alebo ihneď po doručení mikrobiologických výsledkov) odpovedať na nasledujúce kľúčové otázky [42,70]: 
Má pacient infekciu, ktorá bude reagovať na antibiotiká?
Ak áno:
i.    Má pacient nastavené správne antibiotikum(-á), správnu dávku a správny spôsob podávania?
ii.    Mohlo by sa na liečbu infekcie použiť antibiotikum užšieho spektra?
iii.    Ako dlho by mal pacient užívať antibiotikum(-á)?

15.    Presadzovať očkovacie programy pre obyvateľov a personál [konsenzus odborníkov].

16.    Dodržiavať opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií vo vašom zariadení. Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov].

17.    Pravidelne sa zúčastňovať školiacich kurzov a stretnutí, ktoré v rámci nemocníc podporujú zavedenie: a) rozvážneho používania antibiotík, b) miestnych usmernení založených na dôkazoch a c) opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií [52,53].

18.    Organizovať vzdelávacie podujatia a kampane, ktoré poskytnú obyvateľom informácie o rozvážnom používaní antibiotík.

19.    Zaistite, aby obyvatelia (a ich rodiny) porozumeli dôvodom liečby antibiotikami a hlavným bodom súvisiacim s používaním antibiotík vrátane [konsenzus odborníkov]:
a)    užívania antibiotík presne podľa predpisu,
b)    zákazu odkladať antibiotiká na neskoršie použitie,
c)    zákazu používať zvyšky antibiotík z predchádzajúcej liečby,
d)    zákazu dať zvyšné antibiotiká iným osobám.

20.    Pravidelne organizovať audity/prieskumy týkajúce sa postupov predpisovania a nozokomiálnych infekcií [93].