Príomhtheachtaireachtaí do shaoráidí cúraim fhadtéarmaigh [lianna agus bainisteoirí]

ábhar faisnéise eachtaireachtaí ábhar foireann uirlisí

Cúraimí

Áirítear na nithe seo leis na príomhchúraimí atá ort maidir le húsáid antaibheathach a fheabhsú i do shaoráid: 
1.    Oideachas a chur ar fáil d’fhoirne leighis agus altranais, agus béim á leagan ar réimsí ina mbaintear mí-úsáid as antaibheathaigh go coitianta [109,110]:
•    próifiolacsas antaibheathach;
•    úsáid antaibheathach in othair aisiomptómacha ag a bhfuil saothráin dheimhneacha (coilíniú);
•    antaibheathaigh logánta; agus
•    fad cóireála atá rófhada.

2.    Oideachas a chur ar fáil d’othair agus dá dteaghlach ar na rioscaí atá ann go dtiocfaidh siad faoi réir baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach agus iad ag úsáid antaibheathach gan ghá (e.g. baictéir aisiomptómacha san fhual, ionfhabhtuithe víreasacha sa chonair riospráide) [109,110].

3.    Conairí cliniciúla agus treoirlínte fianaisebhunaithe a úsáid le haghaidh na hionfhabhtuithe is coitianta a dhiagnóisiú agus a bhainistiú agus cóireáil a chur ar fáil ina n-aghaidh (i.e. niúmóine, ionfhabhtuithe sa chonair riospráide uachtarach, ionfhabhtuithe sa chraiceann agus i bhfíochán bog, agus ionfhabhtuithe i gconair an fhuail), agus aird á tabhairt ar shonraí áitiúla faoi shoghabhálacht i leith ábhar frithmhiocróbach [109].

4.    Cóireálacha antaibheathach a athmheasúnú i bhfianaise riochtaí cliniciúla tar éis tréimhse 48-72 uair, nó a luaithe a bhíonn torthaí micribhitheolaíocha ar fáil, chun na nithe seo a leanas a dhéanamh [31,42,70-72]:
•    athrú chuig antaibheathach lena ngabhann speictream níos cúinge;
•    leanúint le teiripe antaibheathach nó deireadh a chur léi;
•    aistriú go teiripe antaibheathach bhéil.

5.    Gan tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh ná saothráin a thógáil i gcás othair aisiomptómacha [56,111].

Na nithe is féidir leat a dhéanamh

6.    Cur chun feidhme a dhéanamh, i gcomhar le gairmithe um ionfhabhtú a chosc agus a rialú, ar threoir maidir le bearta um ionfhabhtú a chosc agus a rialú [comhdhearcadh saineolaithe]. 

7.    Stair chríochnúil othair a ghlacadh agus antaibheathach á oideasú agat, lena n-áirítear faisnéis faoi na nithe seo a leanas: úsáid antaibheathach le déanaí, ailléirgí i leith drugaí, úsáid teiripe imdhíon-sochtaí, agus tosca riosca le haghaidh frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach (mar shampla, fanacht san ospidéal le déanaí, gnáthamh a rinneadh le déanaí nó taisteal lasmuigh den Eoraip le déanaí) [31].
 
8.    Scrúdú cliniciúil a dhéanamh ar an othar sula n-oideasaítear antaibheathach i ngach cás [31].

9.    Mura mbíonn tú cinnte sula n-oideasaíonn tú antaibheathach, ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh [25,26,53,70] [comhdhearcadh saineolaithe]:
•    Sonraí eipidéimeolaíochta áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a sheiceáil;
•    Treoir agus comhairle a lorg ó chomhghleacaí sinsearach nó ó bhall den fhoireann maoirseachta antaibheathach.

10.    Gan tosú ar chóireáil antaibheathach ach amháin i gcás go bhfuil fianaise ann ar ionfhabhtú baictéarach, agus gan coilíniú a chóireáil [31]. 

11.    Próifiolacsas neamhriachtanach antaibheathach a sheachaint (e.g. próifiolacsas i leith ionfhabhtuithe i gconair an fhuail) [111].

12.    A chinntiú go dtógtar saothráin sula dtosaítear ar chóireáil antaibheathach [31,42,70,71].

13.    An tásc ar chóireáil antaibheathach, an druga atá roghnaithe, an dáileog, an modh tugtha agus fad na cóireála a thaifeadadh i gcairt an othair [31,42,70,71].

14.    Na ceisteanna tábhachtacha seo a leanas a fhreagairt agus teiripe antaibheathach á hathmheasúnú agat tar éis tréimhse 48-72 uair (nó a luaithe a bhíonn torthaí micribhitheolaíocha ar fáil) [42,70]: 
An bhfuil ionfhabhtú ar an othar a fhreagróidh d’antaibheathaigh?
Má tá:
i.    An bhfuil an t-antaibheathach ceart/na hantaibheathaigh chearta, an dáileog cheart agus an modh tugtha ceart á bhfáil ag an othar?
ii.    An bhféadfaí antaibheathach lena ngabhann speictream níos cúinge a úsáid chun an t-ionfhabhtú a chóireáil?
iii.    Cé chomh fada agus ba cheart don othar an t-antaibheathach/na hantaibheathaigh a thógáil?

15.    Cláir vacsaínithe a chur chun cinn do chónaitheoirí agus do bhaill foirne araon [comhdhearcadh saineolaithe].

16.    Cloí leis na bearta um ionfhabhtú a chosc agus a rialú atá bunaithe i do shuíomh cheana féin. Má fheiceann tú baill foirne san ospidéal nó i suíomh cúram sláinte atá ag sárú treoirlínte nó prótacal, fiafraigh díobh cén fáth a bhfuil an méid sin á dhéanamh acu agus tabhair dóibh na hacmhainní a theastaíonn chun a thuiscint cá bhfuil siad ag dul ar strae [69] [comhdhearcadh saineolaithe].

17.    Páirt rialta a ghlacadh i gcúrsaí oiliúna agus i gcruinnithe lena dtacaítear leis na nithe seo a leanas a chur chun feidhme san ospidéal: a) úsáid stuama antaibheathach, b) treoirlínte áitiúla fianaisebhunaithe um úsáid antaibheathach, agus c) bearta um ionfhabhtú a chosc agus a rialú [52,53].

18.    Eagrú a dhéanamh ar imeachtaí oideachasúla agus feachtais lena gcuirtear cónaitheoirí ar an eolas faoi úsáid stuama antaibheathach.

19.    A chinntiú go dtuigeann cónaitheoirí (agus a dteaghlach) na cúiseanna le teiripe antaibheathach agus na pointí tábhachtacha a bhaineann le húsáid antaibheathach, lena n-áirítear iad seo a leanas [comhdhearcadh saineolaithe]:
a)    Antaibheathaigh a thógáil go díreach mar a oideasaíodh iad;
b)    Gan antaibheathaigh a choinneáil dá n-úsáid tráth níos déanaí;
c)    Gan antaibheathaigh atá fágtha ó chóireálacha roimhe seo a úsáid;
d)    Gan antaibheathaigh atá fágtha a chomhroinnt le cónaitheoirí eile ná le daoine eile.

20.    Iniúchtaí/suirbhéanna a eagrú go rialta ar chleachtais um oideasú antaibheathach agus ar ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte [93].