Informačné materiály na použitie pre cieľovú skupinu – predpisujúci lekári primárnej starostlivosti

komunikačný súbor nástrojov

Obsahuje vzorové materiály a kľúčové informácie pre zdravotníckych pracovníkov, nápady pre činnosti na zvyšovanie povedomia a navrhovanú taktiku na objasnenie posolstiev poskytovateľom primárnej starostlivosti aj pacientom.

Návod na používanie týchto materiálov

Ďalšie podrobné informácie a nápady, ako používať tieto materiály a organizovať kampaň zameranú na samoliečbu antibiotikami, nájdete v usmernení.

Podmienky používania

Povolenie na používanie komunikačných materiálov ku kampani Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách sa udeľuje všetkým neziskovým organizáciám a zdravotníckym združeniam, ako aj všetkým európskym zdravotníckym orgánom a vládnym orgánom, ktoré uskutočňujú kampane zamerané na zníženie rezistencie voči antibiotikám a na podporu vhodného používania antibiotík.

Ostatné subjekty môžu používať komunikačné materiály ku kampani Európskeho dňa na zvýšenie povedomia o antibiotikách iba so súhlasom ECDC. So žiadosťou o povolenie používať tieto materiály sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

ECDC sa teší na váš názor!

Centrum ECDC sa veľmi zaujíma o to, ako a kde sa používajú komunikačné materiály kampane. Takéto informácie oceníme najmä vtedy, ak si myslíte, že vaša iniciatíva by mohla byť uvedená na stránke „vnútroštátne aktivity“ na tomto webovom sídle. S otázkami týkajúcimi sa materiálov sa obráťte na: EAAD@ecdc.europa.eu

Súbor materiálov

Data

Dialóg s pacientmi

informačný materiál, súbor materiálov

Model dialógu s pacientom, ktorý sa zakladá na dostupných dôkazoch, slúži na usmernenie a podporu lekára primárnej starostlivosti, ktorý čelí tlaku pacienta požadujúceho antibiotiká, a propaguje vhodné užívanie antibiotík pacientmi.

Data

Informačný leták - predpisujúci lekári primárnej starostlivosti

informačný prehľad, informačný materiál, súbor materiálov -

V informačnom letáku o rezistencii voči antibiotikám v rámci primárnej starostlivosti sa predpisujúcim lekárom poskytujú informácie o najnovších trendoch na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov.

Kľúčové posolstvá pre predpisujúcich lekárov primárnej starostlivosti

Zvyšujúce sa úrovne rezistencie voči antibiotikám ohrozujú účinnosť antibiotík v súčasnosti aj v budúcnosti: efektívna komunikácia s pacientmi ako kľúčová metóda na riešenie tohto narastajúceho problému.

Data

Leták pre pacientov

informačný materiál, súbor materiálov

Lekár primárnej starostlivosti môže leták pre pacientov rozdávať pacientom: vysvetľuje sa v ňom, čo je rezistencia voči antibiotikám a prečo je dôležité vhodné užívanie antibiotík

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku

Data

Vzorový list pre predpisujúcich lekárov v zariadeniach primárnej starostlivosti

súbor materiálov

Vzorový list pre vnútroštátne orgány verejného zdravia, ktorý sa zašle predpisujúcim lekárom v zariadeniach primárnej starostlivosti s cieľom informovať o Európskom dni zvyšovania povedomia o antibiotikách.