Kľúčové posolstvá týkajúce sa všetkých predpisujúcich lekárov

kľúčové posolstvá

Čo môžete urobiť 

1.    Naštudujte si a uplatňujte odporúčania v oblasti používania antibiotík, resp. prevencie a kontroly infekcií, ktoré sa týkajú vašej oblasti špecializácie [konsenzus odborníkov].

2.    Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov].

3.    Neustále sa informujte o typoch rezistencie voči antibiotikám na vašom oddelení, v nemocnici a v rámci komunity [31] [konsenzus odborníkov]. 

4.    Ak máte pochybnosti ohľadom predpisovania liekov, mali by ste [25,26,53,70] [konsenzus odborníkov]:
•    si pozrieť miestne, regionálne a národné epidemiologické údaje,
•    požiadať skúsenejšieho kolegu alebo člena tímu dohľadu nad antibiotikami o pomoc a radu.

5.    Zaistiť, aby boli pred začatím liečby antibiotikami náležite odobrané vzorky na kultiváciu a odoslané do mikrobiologického laboratória[31,42,70,71].

6.    Začať liečbu antibiotikami len vtedy, ak existuje dôkaz o bakteriálnej infekcii, a neliečiť kolonizáciu[31,72].

7.    Zabrániť zbytočnému preventívnemu používaniu antibiotík[31,73].

8.    Čo najskôr začať účinnú liečbu antibiotikami u pacientov so závažnými infekciami [31,74]. 

9.    Zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu [31,42,70,71]. 

10.    Pravidelne sa zúčastňovať na školiacich kurzoch a stretnutiach, ktoré v rámci nemocníc podporujú zavedenie: a) rozvážneho používania antibiotík, b) miestnych usmernení založených na dôkazoch a c) opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií [52,53].

11.    Pri opätovnom posudzovaní liečby antibiotikami po 48 až 72 hodinách (alebo ihneď po doručení mikrobiologických výsledkov) odpovedať na nasledujúce kľúčové otázky [42,70]: 
Má pacient infekciu, ktorá bude reagovať na antibiotiká?
Ak áno:
i.    Má pacient nastavené správne antibiotikum(-á), správnu dávku a správny spôsob podávania?
ii.    Mohlo by sa na liečbu infekcie použiť antibiotikum užšieho spektra?
iii.    Ako dlho by mal pacient užívať antibiotikum(-á)?