Glavne poruke važne za sve koji propisuju lijekove

ključne poruke

Što možete učiniti

1. Saznajte i primijenite sve preporuke za primjenu antibiotika i sprječavanje infekcija koje su važne za područje vaše specijalizacije [stručni konsenzus].

2. Ako primijetite da članovi osoblja u bolnici ili u ustanovi za zdravstvenu skrb krše smjernice ili protokole, saznajte zašto to rade i ponudite im alate koji će im pomoći razumjeti što rade pogrešno [69] [stručni konsenzus].

3. Budite upoznati s kretanjem otpornosti bakterija na antibiotike na svojem odjelu, u svojoj bolnici i u zajednici [31] [stručni konsenzus].

4. Imate li dvojbi prije nego što propišete antibiotik, morate [25,26,53,70] [stručni konsenzus]:

  • provjeriti lokalne, regionalne i nacionalne epidemiološke podatke;
  • zatražiti pomoć i savjet starijeg kolege ili člana tima za rukovođenje propisivanja antibiotika;

5. Prije nego što započne terapija antibioticima, provjerite jesu li bolesnički uzorci kulture uzeti na odgovarajući način i poslani u mikrobiološki laboratorij [31,42,70,71].

6. Liječenje antibioticima započnite samo onda kada postoji dokaz bakterijske infekcije i nemojte liječiti kolonizaciju [31,72].

7. Izbjegavajte nepotrebnu profilaksu antibioticima [31,73].

8. U bolesnika s teškim infekcijama započnite što prije učinkovito liječenje antibioticima [31,74].

9. Dokumentirajte indikaciju za liječenje antibioticima, izbor lijeka, dozu, put primjene i trajanje liječenja u medicinsku dokumentaciju bolesnika [31,42,70,71].

10. Redovito sudjelujte u tečajevima i na skupovima koji se organiziraju kao pomoć kad se u bolnicu uvode: a) racionalna primjena antibiotika, b) lokalne smjernice za primjenu antibiotika utemeljene na dokazima, c) mjere sprječavanja i kontrole infekcija [52,53].

11. Kada ponovno procjenjujete terapiju antibioticima nakon 48 – 72 sata (ili čim su dostupni mikrobiološki rezultati), odgovorite na ova glavna pitanja [42,70]:

a. Da li bolesnik ima infekciju na koju će antibiotik uspješno djelovati?

Ako da:

i. Prima li bolesnik odgovarajući antibiotik ili antibiotike, točnu dozu i je li pravilan put primjene?

ii. Može li se za liječenje infekcije primijeniti antibiotik užeg djelovanja?

iii. Kako dugo mora bolesnik primati antibiotik(e)?