Hovedbudskaber til hospitalsfarmaceuter

informationsmateriale hovedbudskaber værktøjssætmateriale

Opgaver

1.    For bedre anvendelse af antibiotika [42,56,76,94,95]:

  • Deltag i teamet til antibiotikaforvaltning som et nøglemedlem af teamet
  • Samarbejd med specialisten i infektionssygdomme og den kliniske mikrobiolog om gennemførelse af programmet til antibiotikaforvaltning
  • Forsøg at forbedre kvaliteten af antibiotikaordinationer (f.eks. tjekke for lægemiddelinteraktioner, optimere dosering og administrationsvej, forebygge uønskede hændelser)
  • Hold samråd med hospitalets ordinerende læger og giv dem feedback for at sikre kvaliteten af ordinationer af antibiotika
  • gennemfør interventioner om begrænsninger i medicinlisten, såsom krav om forhåndsgodkendelse og efterfølgende godkendelse, og vurdere overholdelsen afdisse begrænsninger
  • Analyser data om antibiotikaforbrug og  omkostninger med henblik på overvågning og benchmarking
  • Støt evidensbaserede hospitalsretningslinjer for almindelige infektioner og for profylakse ved operationer
  • Forvalte hospitalets antibiotikaliste (dvs. listen over den medicin, der til rådighed for de ordinerende læger).

Hvad du bør vide

2.    Overholdelse af begrænsninger i medicinlisten og krav om forhåndsgodkendelse og efterfølgende godkendelse af brug af bestemte antibiotika mindsker forbruget af de pågældende antibiotika på intensivafdelinger [43].

3.    Farmaceutstyret skift fra parenterale til orale formuleringer giver bedre kliniske udfald (f.eks. kortere varighed af parenteral terapi uden negativ indvirkning på kliniske udfald) [56].

4.    Særlige bestillingsformularer kan forkorte varigheden af perioperativ antibiotisk profylakse og reducere forekomsten af infektioner på operationsstedet, antibiotikaforbrug og  omkostninger [56].

5.    Farmaceuten kan have flere roller i akutmodtagelsen, herunder tidstro feedback, samråd om ordinationspraksis og identifikation af lægemiddelinteraktioner. Dette mindsker behandlingens varighed og de samlede behandlingsomkostninger [77].

Hvad du kan gøre eller samarbejde om

6.    Støt udvikling og indførelse af et program til antibiotikaforvaltning i din organisation [69,94].

7.    Giv feedback og råd til ordinerende læger om præparatvalg, dosis, optimering af varighed og administrationsvej for antibiotika [31,94].

8.    Tilskynd klinikere til at skifte fra parenteral til oral formulering på det rigtige tidspunkt [56].

9.    Kontroller, at ordinationer af antibiotika følger protokollerne for antibiotikabehandling baseret på evidensbaserede retningslinjer. Hvis du ser medarbejdere på hospitalet eller behandlingsstedet, der overtræder retningslinjerne eller protokollerne, spørg dem, hvorfor de gør det, og giv dem værktøjer til at forstå, hvad de gør forkert [69] [ekspertkonsensus].

10.    Indsaml og del data om antibiotikaforbrug og  omkostninger i afdelingen og på hele hospitalet [56,76].

11.    Sammen med de ordinerende læger kan du informere patienter, der skal fortsætte med antibiotikabehandling efter udskrivning, om brugen af antibiotika derhjemme [31].

12.    Oplær regelmæssigt hospitalets ordinerende læger i forsigtig brug af antibiotika, og deltag i møder om indførelse af evidensbaserede hospitalsretningslinjer for antibiotika [31,53,94,95].