Huvudbudskap för yrkesverksamma inom förebyggande och kontroll av infektioner samt epidemiologer vid sjukhus

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

 Arbetsuppgifter

1.    Din arbetsuppgift är att säkerställa att de grundläggande delarna av sjukhusets program för förebyggande och kontroll av infektioner genomförs [82,84,85] [samsyn bland experter]. Detta inbegriper följande:
a)    Utbildning. 
b)    Policyer och rutiner. 
c)    Aseptisk teknik och kliniska interventioner.
d)    Handhygien. 
e)    Desinfektion av instrument och utrustning. 
f)    Desinfektion av miljön. 
g)    Vattensäkerhet. 
h)    Vaccinering av vårdpersonal och arbetsmiljöfrågor. 
i)    Samråd med folkhälsoorganisationer.
j)    Integrering av rutiner vad gäller förebyggande och kontroll av infektioner i all policy. 
k)    Säkerställande av att all personal, från styrelse- till avdelningsnivå, förstår sin roll vad gäller förebyggande av infektioner. 

2.    Andra arbetsuppgifter inbegriper följande [31,42,56,82,85-87]:
a)    Samordning av program vid sjukhus för övervakning samt förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. 
b)    Säkerställande av att riktlinjer, protokoll och checklistor för vårdhygien/förebyggande och kontroll av infektioner finns tillgängliga för både förebyggande av vårdrelaterade infektioner och överföring av mikroorganismer.
c)    Utbyte av information om lokala mönster för mikrobiologi och antibiotikaresistens.
d)    Övervakning av efterlevnad av riktlinjer för vårdhygien.
e)    Granskning och rapportering av övervakningsuppgifter om vårdrelaterade infektioner.
f)    Säkerställande av att program för antibiotic stewardship integreras i policyer och
program för förebyggande och kontroll av infektioner/vårdhygien.
g)    Utbildning av alla relevanta yrkesverksamma inom vården i insatser för förebyggande och kontroll av infektioner för att minska överföringen av både antibiotikaresistenta och antibiotikamottagliga bakterier. 

Exempel
3.    Grekland – Ett treårigt mångfasetterat program för vårdhygien för att begränsa spridningen av karbapenemresistenta bakterier vid en hematologiavdelning vid ett sjukhus för tertiärvård ledde till färre infektioner orsakade av dessa bakterier [88].

4.    Italien – Ett fyraårigt program för vårdhygien minskade förekomsten av infektioner och kolonisering som orsakas av karbapenemresistenta bakterier vid ett universitetssjukhus. Programmet inbegrep åtgärder avseende antibiotic stewardship som inriktades på användning av karbapenem [62].

5.    ECDC-katalogen (länk) innehåller onlineresurser för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner.

Detta kan du göra

6.    Ta fram en vägledning för åtgärder inom förebyggande och kontroll av infektioner/vårdhygien för att minska vårdrelaterade infektioner och överföring av mikroorganismer som är lätt och tillförlitligt tillgänglig. Denna vägledning kan inbegripa riktlinjer, protokoll och checklistor [samsyn bland experter].

7.    Anordna och främja utbildningsevenemang, kurser och möten tillsammans med sjukhusadministratörer för att stärka vårdhygienisk verksamhet för förebyggande och kontroll av infektioner bland alla yrkesverksamma inom vården (t.ex. handhygien, försiktighet vid kontakt, aktivt tagande av screeningodlingar och sanering av miljön) [89].

8.    Om du ser personal vid sjukhus eller i en vårdmiljö som inte följer riktlinjer eller protokoll, fråga dem varför de inte gör detta och förse dem med verktyg så att de kan förstå vad de gör för fel [69] [samsyn bland experter].

9.    Samordna övervakning vid sjukhus av vårdrelaterade infektioner genom att använda både [82,85] [samsyn bland experter]
•    prevalensstudier vid en viss tidpunkt, som ger en ögonblicksbild av antalet patienter med vårdrelaterade infektioner vid sjukhus vid en specifik tidpunkt, och
•    långsiktig övervakning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (t.ex. vid intensivvårdsavdelningar, eller för specifika typer av infektioner).

10.    Använd lokala uppgifter om vårdrelaterade infektioner, fastställ lokala mål och hitta områden där ytterligare stöd krävs vad gäller förebyggande och kontroll av infektioner [82,85] [samsyn bland experter].

11.    Övervaka hur effektiva förebyggande åtgärder är för att minska överföring av antibiotikaresistenta bakterier [82,85] [samsyn bland experter].

12.    Utbilda regelbundet yrkesverksamma inom vården i hur effektiva strategier för vårdhygien kan genomföras [82,85] [samsyn bland experter].