Vilka är huvudbudskapen och hur kommer de att användas?

Vad är Europeiska antibiotikadagen?

Europeiska antibiotikadagen är ett europeiskt hälsoinitiativ som samordnas av ECDC och som ska ge en plattform och utgöra stöd åt nationella kampanjer om en återhållsam användning av antibiotika. Varje år uppmärksammas Europeiska antibiotikadagen genom nationella kampanjer på temat återhållsam användning av antibiotika, som rullas ut den 18 november eller runt detta datum.

Vilka är huvudbudskapen och hur kommer de att användas?

ECDC har, till stöd för kommunikationsverksamhet på nationell nivå, tagit fram flera verktygslådor för kommunikation som innehåller mallar och evidensbaserade huvudbudskap. Dessa kan anpassas för användning på nationell nivå.

Huvudbudskapen är den viktigaste delen i alla kommunikationskampanjer. För den nya verktygslådan är huvudbudskapen följande:

  • Att försöka skapa en känsla av personligt ansvar för att hantera antibiotikaresistens och ge yrkesverksamma befogenhet att vidta åtgärder.
  • Att tillhandahålla en uppsättning vattentäta uppgifter, som alla åtföljs av en referens och som bör användas som underlag för innehållet i mallarna.
  • Att täcka en mängd yrkesverksamma som arbetar på sjukhus eller i andra vårdmiljöer: chefer/administratörer, specialister på infektionssjukdomar, yrkesverksamma inom vårdhygien/förebyggande och kontroll av infektioner, epidemiologer, förskrivare, nyligen utexaminerade läkare och studenter, farmaceuter, sjuksköterskor, kliniska mikrobiologer, och yrkesverksamma vid akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar samt vid inrättningar för långtidssjukvård.

Problemen med antibiotikaresistens kan skilja sig åt i varje EU-/EES-land. Det är viktigt att betona att de mallar som tas fram av ECDC ger central information och gemensamma budskap, men att de kommer att ha störst effekt om de anpassas efter behoven och förhållandena i varje land eller till och med efter de specifika förhållandena vid varje sjukhus eller i varje vårdmiljö. Varje land bör överväga att utnyttja de uppgifter om nationell antibiotikaresistens och användning av antibiotika som finns att tillgå via EARS-Net respektive ESAC-Net, och att samråda med nationella yrkesorganisationer om vilka verktyg som är mest lämpliga att använda på nationell nivå.

Vad är ”samsyn bland experter”?

När en hänvisning till ett meddelande anges som ”samsyn bland experter” i detta dokument, hänvisar ECDC till den överenskommelse som nåtts i den beskrivna beslutsprocessen, inbegripet ECDC-experters interna överenskommelse, yttrandet från medlemmarna i den tekniska rådgivande kommittén för Europeiska antibiotikadagen, och samråd med externa experter och intressenter.