Om dagen

Europeiska antibiotikadagen är ett EU-initiativ på folkhälsoområdet som arrangeras den 18 november varje år för att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan och om återhållsam användning av antibiotika. De senaste uppgifterna bekräftar att antalet patienter som är infekterade av resistenta bakterier ökar i hela Europeiska unionen och att antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan.

 

Återhållsam användning av antibiotika kan bidra till att förhindra att resistenta bakterier utvecklas och bidra till att antibiotika även i fortsättningen kommer att  vara effektiva  för framtida generationer.