Kľúčové posolstvá pre špecialistov na prevenciu a kontrolu infekcií a epidemiológov v nemocniciach

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

1.    Vašou úlohou je zaistiť, aby sa vykonávali základné prvky programu na prevenciu a kontrolu infekcií v nemocnici [82,84,85] [konsenzus odborníkov]. K nim patria:
a)    vzdelávanie a odborná príprava, 
b)    politiky a postupy, 
c)    aseptické techniky a klinické zákroky,
d)    hygiena rúk, 
e)    dekontaminácia nástrojov a vybavenia, 
f)    dekontaminácia prostredia, 
g)    vodná bezpečnosť, 
h)    očkovanie zdravotníckych pracovníkov a ochrana zdravia pri práci, 
i)    nadväzovanie spolupráce s organizáciami verejného zdravia,
j)    zahrnutie prevencie a kontroly infekcií do všetkých politík a 
k)    zabezpečenie toho, aby všetci členovia personálu, počnúc správnou radou až po oddelenie, rozumeli svojim úlohám, ktorú zohrávajú pri prevencii infekcií. 

2.    Medzi ďalšie úlohy patria[31,42,56,82,85-87]:
a)    koordinácia nemocničného programu na dohľad, prevenciu a kontrolu nozokomiálnych infekcií, 
b)    zabezpečenie dostupnosti usmernení, protokolov a kontrolných zoznamov týkajúcich sa prevencie a kontroly infekcií na účely prevencie tak nozokomiálnych infekcií, ako aj prenosu mikroorganizmov,
c)    spoločné využívanie informácií o miestnych mikrobiologických profiloch a typoch rezistencie voči antibiotikám,
d)    monitorovanie súladu s usmerneniami na prevenciu a kontrolu infekcií,
e)    vykonávanie auditov a podávanie správ o údajoch týkajúcich sa dohľadu nad nozokomiálnymi infekciami,
f)    zabezpečenie začlenenia programov dohľadu nad antibiotikami do politík a
programov na prevenciu a kontrolu infekcií,
g)    vzdelávanie všetkých príslušných zdravotníckych pracovníkov v oblasti intervencií na prevenciu a kontrolu infekcií s cieľom znížiť prenos baktérií rezistentných voči antibiotikám ako aj baktérií citlivých na antibiotiká. 

Príklad
3.    Grécko - trojročný mnohostranný program kontroly infekcií určený na kontrolu šírenia baktérií rezistentných na karbapenem v rámci hematologickej jednotky v jednej nemocnici terciárnej starostlivosti viedol k nižšiemu výskytu infekcií spôsobených týmito baktériami [88].

4.    Taliansko - štvorročný program kontroly infekcií v jednej fakultnej nemocnici znížil výskyt infekcií a kolonizáciu spôsobenú baktériami rezistentnými voči karbapenemu. Program zahŕňal opatrenia dohľadu nad antibiotikami, ktoré sa zameriavali na používanie karbapenemu [62].

5.    adresár centra ECDC (odkaz) obsahuje on-line zdroje prevencie a kontroly nozokomiálnych infekcií.

Čo môžete urobiť

6.    Zabezpečiť, aby pokyny na prevenciu a kontrolu infekcií a kontrolné opatrenia na zníženie výskytu nozokomiálnych infekcií a prenosu mikroorganizmov boli ľahko prístupné a spoľahlivé. Tieto pokyny môžu zahŕňať usmernenia, protokoly a kontrolné zoznamy [konsenzus odborníkov].

7.    Organizovať a presadzovať spoločné vzdelávacie podujatia, kurzy a stretnutia so správcami nemocníc na účely posilnenie činností v oblasti prevencie a kontroly infekcií medzi všetkými zdravotníckymi pracovníkmi (napr. hygiena rúk, bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kontaktu, aktívne skríningové kultúry a čistenie prostredia) [89].

8.    Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov].

9.    Koordinovať nemocničný dohľad nad nozokomiálnymi infekciami pomocou [82,85] [expert consensus]:
•    prieskumov prevalencie, ktoré poskytujú okamžitý obraz o počte pacientov s nozokomiálnou infekciou v nemocnici v určitom časovom bode a
•    dlhodobého dohľadu nad výskytom nozokomiálnych infekcií (napr. na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo v prípade konkrétnych typov infekcie).

10.    Používať miestne údaje o nozokomiálnych infekciách, stanoviť miestne ciele a nájsť oblasti, v ktorých je potrebná dodatočná podpora prevencie a kontroly infekcií [82,85] [konsenzus odborníkov].

11.    Monitorovať účinnosť cielených preventívnych opatrení v znižovaní prenosu baktérií rezistentných na antibiotiká [82,85] [konsenzus odborníkov].

12.    Pravidelne školiť zdravotníckych pracovníkov o spôsobe zavádzania účinných stratégií prevencie a kontroly [82,85] [konsenzus odborníkov].