Hlavné odkazy pre manažérov/správcov v nemocniciach

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy 

1.    Medzi vaše úlohy týkajúce sa zlepšenia používania antibiotík patria:[31,42,56,71,75]
a)    Vytvorenie multidisciplinárneho tímu, ktorý bude mať na starosti program dohľadu nad antibiotikami vo vašej nemocnici. V tomto tíme by mali byť špecialisti na infekčné ochorenia, klinickí mikrobiológovia a lekárnici a mal by dostávať vyčlenené finančné prostriedky a zdroje.
b)    Podpora zavedenia usmernení o antibiotikách a opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií,
c)    Zavedenie cieľových vzdelávacích aktivít a školení, ktoré:
i.    slúžia na optimalizáciu manažmentu diagnostiky a liečby pacientov,
ii.    zabezpečujú dodržiavanie odporúčaní týkajúcich sa dohľadu nad antibiotikami,
iii.    riešia behaviorálne faktory formujúce nevhodné používanie antibiotík,
iv.    posilňujú prevenciu a kontrolu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a šírenia baktérií rezistentných voči antibiotikám. 
d)    Podpora predpisujúcich lekárov a vedúcich tímov dohľadu na antibiotikami a vykonávanie proaktívneho auditu a spätnej väzby.
e)    Stanovenie indikátorov kvality a meraní kvantity na účely merania pokroku a výsledkov programu dohľadu nad antibiotikami,
f)    Zaistenie toho, aby antibiotiká uvedené na nemocničnom formulári boli stále k dispozícii a
g)    Zabezpečenie toho, aby rozvážne používanie antibiotík a prevencia rezistencie voči antibiotikám boli v rámci ročného plánu nemocnice „prioritnými oblasťami činnosti“.

Čo by ste mali vedieť

2.    Programy dohľadu nad antibiotikami spolu s postupmi prevencie a kontroly infekcií môžu zvýšiť bezpečnosť pacientov a kvalitu starostlivosti a znížiť nemocničné náklady na všetkých oddeleniach, a to tak, že sa zlepší spôsob používania antibiotík, ako aj zníži výskyt infekcií spôsobených baktériou C. difficile a iných nežiaducich udalostí [19,42].

Príklad 
Zavedenie dohľadu nad antibiotikami viedlo k:[46]
•    zníženiu spotreby antibiotík o 20 %,
•    zníženie výskytu nozokomiálnych infekcií,
•    skráteniu pobytov v nemocnici a
•    zníženiu nákladov na antibiotiká o 33 %, 

3.    Hlavnými vedúcimi v tíme dohľadu nad antibiotikami sú všetci špecialisti na infekčné ochorenia, klinickí mikrobiológovia a klinickí lekárnici [56,76].

4.    Mnoho predpisujúcich lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov si myslí, že sú nedostatočne vzdelaní v otázkach rozvážneho používania antibiotík. Požadujú miestne usmernenia o antibiotikách, špecifické vzdelávanie a tímy dohľadu nad antibiotikami [25,27]. 

5.    Za predpisovanie sú zodpovední lekári, ktorí sa v spolupráci s tímom dohľadu nad antibiotikami musia plne angažovať v spolurozhodovaní [42].

6.    Aby boli tímy dohľadu nad antibiotikami úspešné, potrebujú aktívnu podporu iných kľúčových odborníkov z nemocníc, ako napr. odborníkov na prevenciu a kontrolu infekcií, lekárov z oddelenia urgentného príjmu, nemocničných epidemiológov, zdravotných sestier a personálu IT oddelenia [42,77].

7.    Zlepšenie používania antibiotík na oddelení urgentného príjmu môže viesť k lepšiemu používaniu antibiotík v rámci celej organizácie, pretože toto oddelenie je bežným vstupným bodom, po ktorom nasleduje hospitalizácia [77].

8.    Používanie antibiotík môžu znížiť opatrenia tak reštriktívneho, ako aj presviedčajúceho charakteru [19,43,54,56]:
•    medzi opatrenia reštriktívneho charakteru patria rozhodnutia predbežného schválenia a po udelení povolenia pre konkrétne antibiotiká,
•    medzi opatrenia presviedčajúceho charakteru patrí proaktívny audit a spätná väzba od lekárov-špecialistov na infekčné ochorenia, mikrobiológov a lekárnikov.

9.    Usmernenia o antibiotikách a pravidelné vzdelávacie semináre a stretnutia zlepšujú spôsob, akým lekári riadia infekcie [78].

10.    Predpisovanie antibiotík a výsledky pacientov môžu zlepšiť aj niektoré štrukturálne stratégie. Medzi ne patria [54,79-81]:
•    počítačovým systémom podporované rozhodnutia, ktoré vzájomne prepájajú klinickú indikáciu, mikrobiologické údaje a údaje o lekárskom predpise, a
•    používanie rýchlych ambulantných diagnostických testov.

Čo môžete urobiť v rámci nemocnice alebo inštitúcie

11.    Podporiť multidisciplinárny tím dohľadu nad antibiotikami menovaním konkrétnych vedúcich, ktorí sú zodpovední a majú skúsenosti v oblasti liekov, a stanovením podporných úloh iných kľúčových skupín [42,71]. 

12.    Prideliť prioritu dohľadu nad antibiotikami a politikám zameraným na prevenciu a kontrolu infekcií, ako aj stratégiám a činnostiam, ktoré podporujú rozvážne používanie antibiotík a zabraňujú šíreniu baktérií rezistentným voči antibiotikám [31,71]. 

13.    Poskytnúť finančné prostriedky a zdroje na program dohľadu nad antibiotikami (vrátane napr. miezd pre špeciálny personál, IT podpory, rýchlych ambulantných diagnostických testov) [31]. 

14.    Finančne podporovať a propagovať vzdelávacie aktivity, školenia a stretnutia týkajúce sa dohľadu nad antibiotikami a rezistencie voči antibiotikám určené pre všetkých zdravotníckych pracovníkov (lekárov, špecialistov na infekčné ochorenia, lekárnikov, mikrobiológov a ošetrovateľský personál) [19,53,56].

15.    Posilniť činnosti dohľadu nad používaním antibiotík a rezistenciou voči antibiotikám [56].

16.    Presadzovať súlad s usmerneniami o diagnostikovaní a riadení bežných infekcií, založenými na dôkazoch a predoperačnej antibiotickej profylaxii. Ak vaša nemocnica nemá tieto usmernenia k dispozícii, potom podporte ich vypracovanie [31,54,56].

17.    Presadzovať používanie miestnych mikrobiologických profilov a typov rezistencií voči antibiotikám na účely doplnenia informácií v usmerneniach a empirických výberov antibiotík [31].

18.    Presadzovať súlad s usmerneniami o opatreniach na kontrolu infekcií založenými na dôkazoch s cieľom obmedziť prenos baktérií rezistentných na antibiotiká [82]. 

19.    Presadzovať proaktívne audity a zabezpečiť, aby jednotliví predpisujúci lekári dostali spätnú väzbu [54,56].

20.    Presadzovať partnerské hodnotenia lekárskych predpisov antibiotík a riadenia infekcií a povzbudzovať komunikáciu medzi zdravotníckymi pracovníkmi [71].