Pamatinformācija slimnīcu infekciju profilakses un kontroles speciālistiem un slimnīcu epidemiologiem

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Uzdevumi

1.    Jūsu uzdevums ir nodrošināt, ka tiek īstenoti slimnīcas infekciju profilakses un kontroles programmas pamatelementi [82,84,85] [ekspertu vienošanās]. Tie ir šādi:
a)    izglītība un apmācība; 
b)    politikas un procedūras; 
c)    aseptiskas metodes un klīniskas intervences;
d)    roku higiēna; 
e)    instrumentu un iekārtu attīrīšana; 
f)    vides attīrīšana; 
g)    ūdens drošums; 
h)    veselības aprūpes darbinieku vakcinācija apvienojumā ar arodveselības pasākumiem; 
i)    komunikācija ar sabiedrības veselības organizācijām;
j)    infekciju profilakses un kontroles iekļaušana visās politikas jomās; kā arī 
k)    izpratnes nodrošināšana visiem darbiniekiem (no valdes līdz nodaļas līmenim) par viņu funkcijām infekciju profilaksē. 

2.    Citi uzdevumi [31,42,56,82,85-87]:
a)    ar veselības aprūpi saistīto infekciju uzraudzība slimnīcā un profilakses un kontroles programmu koordinēšana; 
b)    infekciju profilakses un kontroles pamatnostādņu, protokolu un kontrolsarakstu nodrošināšana, lai novērstu ar veselības aprūpi saistītu infekciju un mikroorganismu pārnešanu;
c)    informācijas apmaiņa par vietējiem mikrobioloģijas un antibiotiku rezistences modeļiem;
d)    infekciju profilakses un kontroles pamatnostādņu ievērošanas uzraudzība;
e)    ar veselības aprūpi saistītu infekciju uzraudzības datu revidēšana un ziņošana;
f)    antibiotiku pārvaldības programmu integrēšanas nodrošināšana politikās, kā arī 
infekciju profilakses un kontroles programmās;
g)    visu attiecīgo veselības aprūpes speciālistu izglītošana par infekciju profilaksi un kontroles pasākumiem, lai mazinātu gan pret antibiotikām rezistento, gan pret antibiotikām jutīgo baktēriju pārnešanu. 

Piemērs
3.    Grieķija – trīs gadus ilgā daudzpakāpju infekciju kontroles programma, ar ko kontrolē pret karbapenēmu rezistento baktēriju izplatīšanos terciārās aprūpes slimnīcas hematoloģijas nodaļā, nodrošināja mazāku šo baktēriju izraisīto infekciju gadījumu skaitu [88].

4.    Itālija – četrus gadus ilgā infekciju kontroles programma samazināja pret karbapenēmu rezistento baktēriju izraisīto infekciju un kolonizāciju izplatību mācību slimnīcā. Programmā bija iekļauti antibiotiku pārvaldības pasākumi, kas vērsti pret karbapenēma lietošanu [62].

5.    ECDC direktorijs (saite) satur tiešsaistes resursus, kas ir noderīgi veselības aprūpē iegūto infekciju profilaksei un kontrolei.

Lietas, ko Jūs varat darīt

6.    Sniedziet viegli pieejamas un drošas vadlīnijas par infekciju profilaksi un kontroles pasākumiem, lai mazinātu ar veselības aprūpi saistīto infekciju un mikroorganismu pārnešanu. Šajā vadlīnijās var būt ietvertas pamatnostādnes, protokoli un kontrolsaraksti [ekspertu vienošanās]. 

7.    Organizējiet un veiciniet izglītojošus pasākumus, kursus un sanāksmes ar slimnīcu administratoriem, lai stiprinātu visu veselības aprūpes speciālistu iesaisti infekciju profilakses un kontroles pasākumos (piemēram, roku higiēna, piesardzības pasākumi, aktīvas skrīninga kultūras un vides tīrīšana) [89].

8.    Ja redzat, ka slimnīcas vai veselības aprūpes iestādes darbinieki pārkāpj pamatnostādnes vai protokolus, pavaicājiet viņiem, kāpēc viņi tā rīkojas, un nodrošiniet rīkus, kas ļauj šiem darbiniekiem saprast, ko viņi dara nepareizi [69] [ekspertu vienošanās].

9.    Koordinējiet ar veselības aprūpi saistītu infekciju uzraudzību slimnīcā, izmantojot [82,85] [ekspertu vienošanās]:
•    punkta prevalences pētījumus, kuros sniegts momentuzņēmuma tipa attēls par pacientiem, kas konkrētā brīdī slimnīcā atrodas ar veselības aprūpi saistītas infekcijas dēļ, un
•    ar veselības aprūpi saistītu infekciju izplatības ilgtermiņa uzraudzību (piemēram, intensīvās terapijas nodaļās vai noteiktām infekcijām).

10.    Izmantojiet vietējos datus, kas atspoguļo ar veselības aprūpi saistītas infekcijas, nosakiet vietējos mērķus un atrodiet jomas, kurās ir nepieciešams papildu atbalsts infekciju profilaksei un kontrolei [82,85] [ekspertu vienošanās].

11.    Uzraugiet, cik efektīvi ir mērķtiecīgi noteiktie profilakses pasākumi pret antibiotikām rezistento baktēriju pārnešanas mazināšanā [82,85] [ekspertu vienošanās].

12.    Regulāri apmāciet veselības aprūpes speciālistus , kā ieviest efektīvas profilakses un kontroles stratēģijas [82,85] [ekspertu vienošanās].