Pamatinformācija slimnīcu vadītājiem/administratoriem

informācijas materiāls būtiskākie vēstījumi materiālu rīkkopa

Uzdevumi 

1.    Jūsu uzdevumi attiecībā uz antibiotiku lietošanas uzlabošanu ir šādi [31,42,56,71,75]:
a)    izveidot daudznozaru grupu Jūsu slimnīcas antibiotiku pārvaldības programmai. Šajā grupā ir jāiekļauj infekciju slimību speciālisti, klīniskie mikrobiologi un farmaceiti, kā arī tai ir jāsaņem īpašs finansējums un resursi;
b)    atbalstīt antibiotiku pamatnostādņu ieviešanu un infekciju profilakses un kontroles pasākumus;
c)    ieviest mērķtiecīgi veidotus izglītojošus pasākumus un apmācību ar mērķiu, kas:
i.    optimizēt pacientu diagnostisko un terapeitisko vadību;
ii.    nodrošināt antibiotiku pārvaldības rekomendāciju ievērošanu;
iii.    risināt jautājumus, kas saistīti ar uzvedības faktoriem, kuri izraisa antibiotiku neatbilstošu lietošanu;
iv.    uzlabot ar veselības aprūpi saistītu infekciju profilaksi un kontroli, kā arī pret antibiotikām rezistento baktēriju izplatīšanās profilaksi un kontroli; 
d)    veicināt to, ka speciālisti, kuri izraksta zāles, un antibiotiku pārvaldības grupas līderi sadarbojas un veic proaktīvas revīzijas, kā arī sniedz atgriezenisko saiti;
e)    noteikt kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, lai novērtētu antibiotiku pārvaldības programmas progresu un rezultātus;
f)    nodrošināt, lai antibiotikas, kas uzskaitītas slimnīcu formulārā, vienmēr ir pieejamas;
g)    nodrošināt, ka piesardzīga antibiotiku lietošana un antibiotiku rezistences novēršana ir “prioritārās darbības jomas” slimnīcas gada plānā.

Lietas, kas Jums jāzina

2.    Antibiotiku pārvaldības programmas, kā arī infekciju profilakses un kontroles prakse var uzlabot pacientu drošumu un aprūpes kvalitāti, kā arī samazināt slimnīcu izmaksas visās pakalpojumu jomās, uzlabojot antibiotiku lietošanu, kā arī samazinot C. difficile infekcijas un citas blakusparādības [19,42].

Piemērs 
Antibiotiku pārvaldības programmas īstenošanas rezultātā [46]:
•    antibiotiku patēriņš samazinās par 20 %;
•    samazinās slimnīcā iegūto infekciju gadījumu skaits;
•    samazinās hospitalizācijas ilgums;
•    antibiotiku izmaksas samazinās par 33 %. 

3.    Infekciju slimību speciālisti, klīniskie mikrobiologi un klīniskie farmaceiti ir antibiotiku pārvaldības grupas līderi [56,76].

4.    Daudzi zāļu izrakstītāji un citi veselības aprūpes speciālisti uzskata, ka viņu apmācība par piesardzīgu antibiotiku lietošanu nav pietiekama. Viņi pieprasa vietējās antibiotiku lietošanas pamatnostādnes, īpašu izglītību un antibiotiku pārvaldības grupas [25,27]. 

5.    Klīnicisti ir atbildīgi par antibiotiku izrakstīšanu, un viņiem ir pilnībā jāiesaistās kopīgu lēmumu pieņemšanas procesā ar antibiotiku pārvaldības grupu [42].

6.    Lai antibiotiku pārvaldības grupu darbs būtu veiksmīgs, tām ir nepieciešams slimnīcas citu galveno speciālistu, piemēram, infekciju profilakses un kontroles speciālistu, neatliekamās palīdzības nodaļas praktiķu, slimnīcu epidemiologu, medicīnas māsu un IT darbinieku, atbalsts [42,77].

7.    Uzlabojot antibiotiku lietošanu neatliekamās palīdzības nodaļā, var panākt labāku antibiotiku lietošanu visā organizācijā, jo neatliekamās palīdzības nodaļa ir vienots punkts, caur kuru pacienti tiek uzņemti stacionārā [77].

8.    Gan ierobežojošie pasākumi, gan pārliecināšanas pasākumi var mazināt antibiotiku lietošanu [19,43,54,56]:
•    ierobežojošie pasākumi ietver pirmsreģistrācijas un pēcreģistrācijas lēmumus attiecībā uz konkrētām antibiotikām;
•    pārliecināšanas pasākumi ietver infekciju slimību ārstu, mikrobiologu un farmaceitu veiktas proaktīvas revīzijas un atgriezeniskās saites sniegšanu.

9.    Antibiotiku lietošanas pamatnostādnes un regulāras izglītojošās sesijas un apaļā galda diskusijas ļauj ārstiem veiksmīgāk kontrolēt infekcijas [78].

10.    Ar noteiktām strukturālām stratēģijām var uzlabot antibiotiku izrakstīšanas kārtību un pacientu ārstēšanas rezultātus. Tās ir šādas [54,79-81]:
•    datorsistēmu atbalsts lēmumu pieņemšanā – šādi tiek sasaistītas klīniskās indikācijas, mikrobioloģiskie dati un zāļu izrakstīšanas dati; kā arī
•    ātra medicīnas iestādē veikto diagnostisko izmeklējumu izmantošana.

Lietas, ko varat darīt savā slimnīcā vai iestādē

11.    Atbalstiet savu daudznozaru antibiotiku pārvaldības grupu, ieceļot konkrētus līderus, kas ir atbildīgi par uzskaitāmību un kompetences nodrošināšanu attiecībā uz zāļu lietošanu, un nosakot citu galveno dalībnieku atbalstošās funkcijas [42,71]. 

12.    Nosakiet kā prioritāti antibiotiku pārvaldības un infekciju profilakses un kontroles politikas, kā arī stratēģijas un darbības, kas veicina piesardzīgu antibiotiku lietošanu un novērš pret antibiotikām rezistento baktēriju izplatīšanos [31,71]. 

13.    Nodrošiniet līdzekļus un resursus antibiotiku pārvaldības programmai (tostarp, piemēram, algu īpaši norīkotiem darbiniekiem, IT speciālistiem, ātrās diagnostikas un ārstniecības iestādē veiktajiem diagnostikas izmeklējumiem) [31]. 

14.    Finansējiet un veiciniet izglītojošas aktivitātes, apmācību un sanāksmes par antibiotiku pārvaldību un antibiotiku rezistenci visiem veselības aprūpes speciālistiem (ārstiem, infekciju slimību speciālistiem, farmaceitiem, mikrobiologiem un aprūpes personālam) [19,53,56].

15.    Pastipriniet antibiotiku lietošanas un antibiotiku rezistences uzraudzības pasākumus [56].

16.    Veiciniet atbilstību uz pierādījumiem balstītām pamatnostādnēm izplatītu infekciju diagnosticēšanai un pārvaldībai, kā arī perioperatīvai antibiotiku profilaksei. Ja šīs pamatnostādnes Jūsu slimnīcā nepastāv, tad atbalstiet to izstrādi [31,54,56].

17.    Veiciniet vietējo mikrobioloģijas un antibiotiku rezistences modeļu izmantošanu, lai informētu par pamatnostādnēm un empīriskām antibiotiku izvēlēm [31].

18.    Veiciniet atbilstību uz pierādījumiem balstītām pamatnostādnēm infekciju kontroles pasākumiem, lai mazinātu pret antibiotikām rezistento baktēriju pārnešanu [82]. 

19.    Veiciniet proaktīvas pārbaudes un nodrošiniet, ka atsevišķi speciālisti, kuri izraksta antibiotikas, saņem atgriezenisko saiti [54,56].

20.    Veiciniet antibiotiku recepšu un infekciju pārvaldības salīdzinošo pārskatīšanu un sekmējiet saziņu starp veselības aprūpes speciālistiem [71].