Ról an ECDC

Chinn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) sa bhliain 2008 an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach (EAAD) a bhunú agus é a reáchtáil an 18 Samhain gach bliain mar ardán chun tacaíocht a thabhairt d’fheachtais náisiúnta ar fud na hEorpa.

Tar éis an Moladh ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le húsáid stuama oibreán frithmhiocróbach i míochaine an duine a ghlacadh i mí na Samhna 2001 – ar moladh é inar luadh gur cheart do na Ballstáit den Aontas Eorpach an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoina thábhachtaí atá úsáid stuama oibreán frithmhiocróbach agus faoin rath a bhí ar fheachtais náisiúnta áirithe, cosúil leo sin sa Bheilg agus sa Fhrainc – chinn an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) sa bhliain 2008 an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach (EAAD) a bhunú agus é a reáchtáil an 18 Samhain gach bliain mar ardán chun tacaíocht a thabhairt d’fheachtais náisiúnta ar fud na hEorpa.

Is é an sainchúram atá ar ECDC na rioscaí a ghabhann le galair theagmhálacha do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh a shainaithint agus a mheasúnú agus faisnéis a chur ar fáil faoi na rioscaí sin, lena n-áirítear rioscaí i réimse na frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha. Is faoi gach Ballstát den Aontas Eorpach atá sé bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí sin agus ar na tosca a chabhraíonn le galair theagmhálacha a rialú.

Is faoin gclár um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhair Fhrithmhiocróbacha agus Ionfhabhtuithe atá bainteach le Cúram Sláinte a reáchtáiltear na gníomhaíochtaí ina leith sin in ECDC. Áirítear le príomhréimsí oibre ECDC faireachas, faisnéis eipidéimeach, treoir fhianaisebhunaithe a fhorbairt agus athbhreithnithe córasacha a dhéanamh, oiliúint, agus tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit den Aontas Eorpach. Chomh maith leis sin, sheol ECDC eolaire acmhainní ar líne a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha agus ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte a chosc agus a rialú, agus é mar aidhm leis tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit sin ar gá dóibh treoirlínte náisiúnta a fhorbairt. Nuashonraíonn ECDC an t-eolaire ar bhonn rialta. Ar deireadh, is é ECDC a chomhordaíonn an Lá Feasachta Eorpach maidir le hÚsáid Antaibheathach an 18 Samhain gach bliain.

Ón mbliain 2008 i leith, d’oibrigh raon éagsúil eagraíochtaí sláinte agus gairmiúla, mar aon leis an gCoimisiún Eorpach agus leis an Oifig Réigiúnach don Eoraip de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte, i gcomhpháirt le ECDC chun ábhair chumarsáide agus gníomhaíochtaí pleanála a ullmhú, agus iad dírithe ar spriocphobail dhifriúla amhail an pobal i gcoitinne agus gairmithe sna hospidéil. Reáchtáil níos mó ná 43 thír san Eoraip feachtais faoi bhrat EAAD ón mbliain sin ina leith freisin.

Tá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ag stiúradh na Seachtaine Feasachta Domhanda maidir le hÚsáid Antaibheathach ón mbliain 2015 i leith, rud ar feachtas domhanda é a bhíonn ar siúl an tseachtain ar a dtiteann an 18 Samhain. Reáchtáiltear EAAD i gcomhpháirt leis an tSeachtain Feasachta Dhomhanda maidir le hÚsáid Antaibheathach.