ECDC osa

2008. aastal otsustas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) hakata 18. novembril tähistama Euroopa antibiootikumipäeva kui platvormi, mis toetaks piirkonna riiklikke kampaaniaid.

Pärast seda, kui Euroopa Liidu Nõukogu võttis 2001. aasta novembris vastu soovituse antimikroobsete ainete mõistliku kasutamise kohta inimtervishoius, milles märgiti, et liikmesriigid peaksid selgitama üldsusele antimikroobsete ainete mõistliku kasutamise olulisust, ning 2008. aastal, pärast mõnes riigis (nt Belgias ja Prantsusmaal) toimunud edukat kampaaniat, otsustas Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) hakata 18. novembril tähistama Euroopa antibiootikumipäeva kui platvormi, mis toetaks piirkonna riiklikke kampaaniaid.

ECDC ülesanne on Euroopa Liidu kodanikele nakkushaiguste riskide tuvastamine ja hindamine ning nendest riskidest teavitamine. Siia kuulub ka antimikroobse resistentsuse valdkond. Nende riskide ja nakkushaiguste tõrje tegurite haldamine on iga liikmesriigi ülesanne.

Selle teemaga seotud tegevus toimub ECDC antimikroobse resistentsuse ja tervishoiuteenustega seotud nakkuste programmi raames. ECDC peamised tegevusvaldkonnad on seire, epideemiateave, tõendipõhiste suuniste ja süstemaatiliste ülevaadete koostamine, koolitus ning liikmesriikide toetamine. Samuti võttis ECDC kasutusele antimikroobse resistentsuse ning tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja tõrje veebiressursside kataloogi ning uuendab seda regulaarselt. See aitab liikmesriikidel töötada välja riiklikke suuniseid. Iga aasta 18. novembril koordineerib ECDCEuroopa antibiootikumipäeva.

Alates 2008. aastast on paljud tervishoiu- ja kutseorganisatsioonid, samuti Euroopa Komisjon ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkondlik büroo koostöös ECDC-ga koostanud teabematerjale ja kavandanud tegevust, mis on suunatud eri sihtrühmadele (üldsus, haiglatöötajad). Lisaks on sellest ajast alates toimunud Euroopa antibiootikumipäeva raames kampaaniaid rohkem kui 43 Euroopa piirkonna riigis.

Alates 2015. aastast juhib Maailma Terviseorganisatsioon ülemaailmset antibiootikuminädalat, mis toimub 18. novembri nädalal. Euroopa antibiootikumipäev on ülemaailmse antibiootikuminädala partner