Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες του τομέα της πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και οι επιδημιολόγοι στα νοσοκομεία

ενημερωτικό υλικό βασικά μηνύματα υλικό του πακέτου

Καθήκοντα

1.    Καθήκον σας είναι να μεριμνάτε για την υλοποίηση των βασικών παραμέτρων του προγράμματος πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων [82,84,85] [συμφωνία ειδικών]. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:
a)    εκπαίδευση και κατάρτιση, 
b)    πολιτικές και διαδικασίες, 
c)    άσηπτες τεχνικές και κλινικές παρεμβάσεις,
d)    υγιεινή των χεριών, 
e)    απολύμανση οργάνων και εξοπλισμού, 
f)    απολύμανση του περιβάλλοντος, 
g)    ασφάλεια του νερού, 
h)    εμβολιασμός των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο της διασφάλισης της επαγγελματικής τους υγείας, 
i)    σύναψη σχέσεων με οργανισμούς δημόσιας υγείας,
j)    ενσωμάτωση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε όλες τις πολιτικές, και 
k)    λήψη μέριμνας ώστε όλα τα μέλη του οργανισμού, από το διοικητικό συμβούλιο έως τις πτέρυγες, να κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζουν στην πρόληψη των λοιμώξεων. 

2.    Άλλα καθήκοντα είναι [31,42,56,82,85-87]:
a)    ο συντονισμός της επιτήρησης στα νοσοκομεία και των προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου των συνδεόμενων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων· 
b)    η διασφάλιση της διαθεσιμότητας κατευθυντήριων γραμμών, πρωτοκόλλων και καταλόγων ελέγχου για την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων με σκοπό την πρόληψη τόσο των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη όσο και της μετάδοσης μικροοργανισμών·
c)    η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα τοπικά πρότυπα μικροβιολογικής διάγνωσης και αντοχής στα αντιβιοτικά·
d)    η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων·
e)    ο έλεγχος και η υποβολή δεδομένων επιτήρησης λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη·
f)    η διασφάλιση της ενσωμάτωσης των προγραμμάτων εποπτείας των αντιβιοτικών στις πολιτικές και
στα προγράμματα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων·
g)    η εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών του τομέα της υγείας σχετικά με παρεμβάσεις πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων που στοχεύουν στη μείωση της μετάδοσης βακτηρίων ανθεκτικών αλλά και ευαίσθητων στα αντιβιοτικά. 


Παράδειγμα

3.    Ελλάδα – Ένα τριετές συνδυαστικό πρόγραμμα ελέγχου των λοιμώξεων για τον έλεγχο της εξάπλωσης βακτηρίων ανθεκτικών στην καρβαπενέμη στην αιματολογική μονάδα ενός νοσοκομείου τριτοβάθμιας περίθαλψης είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιμώξεων που προκαλούνται από αυτά τα βακτήρια [88].

4.    Ιταλία – Χάρη σε ένα τετραετές πρόγραμμα ελέγχου των λοιμώξεων μειώθηκε η επίπτωση των λοιμώξεων και του αποικισμού από ανθεκτικά στην καρβαπενέμη βακτήρια σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μέτρα εποπτείας των αντιβιοτικών τα οποία στόχευαν τη χρήση της καρβαπενέμης [62].

5.    Ο κατάλογος του ECDC (σύνδεσμος) περιέχει διαδικτυακές πηγές σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.

Τι μπορείτε να κάνετε

6.    Μεριμνείτε για την άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε καθοδήγηση σχετικά με μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων, τα οποία στοχεύουν στη μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και στην ανάσχεση της μετάδοσης μικροοργανισμών. Η καθοδήγηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, πρωτόκολλα και καταλόγους ελέγχου [συμφωνία ειδικών].

7.    Οργανώνετε και προωθείτε, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, κύκλους μαθημάτων και συναντήσεις με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων σε όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας (π.χ. υγιεινή των χεριών, προφυλάξεις επαφής, καλλιέργειες ενεργητικού ελέγχου και καθαρισμός του περιβάλλοντος ) [89].

8.    Εάν αντιληφθείτε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου ή του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης με τις κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρωτόκολλα, ζητήστε να μάθετε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και θέστε στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το σφάλμα τους [69] [συμφωνία ειδικών].

9.    Συντονίστε τη νοσοκομειακή επιτήρηση των συνδεόμενων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων μέσω [82,85] [συμφωνία ειδικών]:
•    μελετών σημειακού επιπολασμού οι οποίες παρέχουν μια στιγμιαία εικόνα του αριθμού ασθενών με λοίμωξη που συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη σε ένα νοσοκομείο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και
•    μακροχρόνιας επιτήρησης της επίπτωσης των συνδεόμενων με την υγειονομική περίθαλψη λοιμώξεων (π.χ. σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή για συγκεκριμένους τύπους λοιμώξεων).

10.    Χρησιμοποιήστε τοπικά δεδομένα σχετικά με λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, θέστε τοπικούς στόχους και εντοπίστε τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη της πρόληψης και του ελέγχου λοιμώξεων [82,85] [συμφωνία ειδικών].

11.    Παρακολουθήστε την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων μέτρων πρόληψης όσον αφορά τη μείωση της μετάδοσης βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά [82,85] [συμφωνία ειδικών].

12.    Φροντίστε για την τακτική εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε θέματα εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και ελέγχου [82,85] [συμφωνία ειδικών].