Основни послания за ръководителите / административните управители на болници

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи 

1.    Вашите задачи във връзка с подобряването на употребата на антибиотици включват [31,42,56,71,75]:
1)    създаване на мултидисциплинарен екип за програмата за управление на употребата на антибиотици във вашата болница. Този екип трябва да включва специалисти по инфекциозни заболявания, клинични микробиолози и фармацевти и да му бъдат заделени специално финансиране и ресурси;
2)    съдействие за прилагането на указанията за антибиотици и мерките за профилактика и контрол на инфекциите;
3)    провеждане на целенасочени образователни дейности и обучения, които:
i.    оптимизират диагностичното и терапевтичното управление на пациентите;
ii.    гарантират, че се спазват препоръките за управление на употребата на антибиотици;
iii.    разглеждат поведенческите фактори, пораждащи злоупотреба с антибиотици;
iv.    подобряват профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, и разпространението на резистентни към антибиотици бактерии. 
4)    насърчаване на предписващите лекари и ръководителите на екипите по управление на употребата на антибиотици да си сътрудничат, да провеждат проактивни проверки и да изискват обратна връзка.
5)    определяне на показатели за качество и количествени параметри за измерване на напредъка и резултатите от програмата за управление на употребата на антибиотици;
6)    гарантиране, че антибиотиците, изброени в болничния формуляр, винаги са в наличност; 
7)    гарантиране, че разумната употреба на антибиотици и предотвратяването на резистентността към антибиотици са „приоритетните области на действие“ в годишния план на вашата болница.

Нещата, които трябва да знаете

2.    Програмите за управление на употребата на антибиотици заедно с практиките за профилактика и контрол на инфекциите могат да повишат безопасността на пациентите и качеството на грижите и да намалят разходите за болнични грижи във всички отделения, като подобрят начина, по който се използват антибиотиците, както и чрез намаляване на инфекциите с C. difficile и други нежелани събития [19,42].

Пример 
Изпълнението на програми за управление на употребата на антибиотици води до [46]:
•    намаляване на потреблението на антибиотици с 20 %;
•    намаляване на случаите на вътреболнични инфекции;
•    съкращаване на продължителността на престоя в болница;
•    намаляване на разходите за антибиотици с 33 %. 

3.    Всички специалисти по инфекциозни заболявания, клинични микробиолози и клинични фармацевти са важни ръководни членове на екипа за управление на употребата на антибиотици [56,76].

4.    Много предписващи лекари и други медицински специалисти смятат, че са недостатъчно обучени по отношение на управлението на употребата на антибиотици. Те търсят местни указания за антибиотиците, специализирано обучение и екипи за управление на употребата на антибиотици [25,27]. 

47.    Клиничните специалисти са отговорни за предписването и трябва да бъдат изцяло ангажирани в съвместното вземане на решения заедно с екипа за управление на употребата на антибиотици [42].

5.    За да бъдат ефективни, екипите за управление на употребата на антибиотици се нуждаят от активната подкрепа на други специализирани лица в болниците, например специалистите по профилактика и контрол на инфекции, практикуващите в спешни отделения, болничните епидемиолози, медицинските сестри и ИТ персонала [42,77].

6.    Подобряването на употребата на антибиотици в отделението за спешна помощ може да доведе до по-добро използване на антибиотици в цялата организация, тъй като отделението за спешна помощ е общ пункт за влизане в болницата [77].

7.    Ограничителните мерки и мерките за убеждаване могат да намалят употребата на антибиотици [19,43,54,56]:
•    ограничителните мерки включват решения за предварително одобрение и решения след разрешаването за специфични антибиотици;
•    мерките за убеждаване включват проактивна проверка и обратна връзка от лекари по инфекциозни заболявания, микробиолози и фармацевти.

8.    Антибиотичните указания и редовните образователни сесии и цикли подобряват начина, по който лекарите управляват инфекциите [78].

9.    Някои структурни стратегии могат да подобрят предписването на антибиотици и резултатите за пациентите. Те включват [54,79-81]:
•    подпомогнати от компютър решения, които свързват клиничното показание, микробиологичните данни и данните за предписване; 
•    използване на бързи и точни диагностични тестове.

Нещата, които можете да направите във вашата болница или здравно заведение

10.    Подкрепете мултидисциплинарния екип за управление на употребата на антибиотици, като посочите конкретни отговорни лица, експертен опит с лекарства и поддържащите роли на други важни групи [42,71]. 

11.    Дайте приоритет на политиките за управление на употребата на антибиотици и профилактика и контрол на инфекциите, както и на стратегиите и дейностите, които подкрепят разумната употреба на антибиотици и предотвратяват разпространението на резистентни на антибиотици бактерии [31,71]. 

12.    Осигурете средства и ресурси за програма за управление на употребата на антибиотици (включително напр. заплати за специализиран персонал, възможности за ИТ, бързи и точни диагностични тестове) [31]. 

13.    Финансирайте и насърчавайте учебни дейности, обучения и срещи относно управлението на употребата на антибиотици и антибиотичната резистентност за всички медицински специалисти (лекари, специалисти по инфекциозни заболявания, фармацевти, микробиолози и медицински персонал) [19,53,56].

14.    Увеличете дейностите по наблюдение на употребата на антибиотици и антибиотичната резистентност [56].

15.    Насърчавайте спазването на основани на доказателства указания за диагностициране и управление на често срещаните инфекции и за периоперационна антибиотична профилактика. Ако такива указания не са налице във вашата болница, съдействайте за тяхното разработване [31,54,56].

16.    Насърчавайте използването на местни микробиологични и антибиотични модели за резистентност, за да предоставите информация за указанията и емпиричния избор на антибиотици [31].

17.    Насърчавайте спазването на основани на доказателства указания за мерки за контрол на инфекциите, за да се намали предаването на резистентни на антибиотици бактерии [82]. 

18.    Насърчавайте проактивните проверки и гарантирайте, че отделните предписващи лекари получават обратна информация [54,56].

19.    Насърчавайте партньорски преглед на рецептите за антибиотици и управлението на инфекциите и насърчавайте комуникацията между медицинските специалисти [71].