Huvudbudskap för sjuksköterskor

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

Arbetsuppgifter

1.    Du innehar en nyckelposition för att förbättra antibiotikaanvändning genom att samarbeta med arbetsgruppen för antibiotic stewardship [96].

2.    Dina arbetsuppgifter med anknytning till förbättring av antibiotikaanvändning inbegriper följande [31,96,97] [samsyn bland experter]:
a)    Administrering av antibiotika till patienter i enlighet med förskrivningen.
b)    Samordning av provtagning och avsändande av mikrobiologiska prover, och rapportering om dessa tillbaka till läkare.
c)    Rapportering om biverkningar av antibiotikabehandling till läkare och lämpliga granskningskommittéer.
d)    Underlättande av kommunikationen mellan läkare, apotek, laboratorier, utskrivningsplanerare, konsulter och patienter.
e)    Tillhandahållande av information om behandlingar till patienter och familjer. 
f)    Övervakning dygnet runt av patientens status.
g)    Hantering av antibiotikalager vid din avdelning och säkerställande av spårbarhet för antibiotikaanvändning [samsyn bland experter]:

Saker du kan göra eller samarbeta om

3.    Förbättra rutiner för administrering av antibiotika i samarbete med läkare och farmaceuter [96,97].

4.    Följa de vårdhygieniska åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner som inrättats i din miljö [samsyn bland experter].

5.    Säkerställ att patienter (och deras familjer) förstår skälet till att antibiotikabehandling sätts in, och centrala punkter med anknytning till antibiotikaanvändning, däribland följande [31,69] [samsyn bland experter]: 
e)    Att ta antibiotika exakt såsom ordinerats. 
f)    Att aldrig spara antibiotika för senare användning.
g)    Att aldrig använda överbliven antibiotika från tidigare behandlingar.
h)    Att aldrig dela med sig av överbliven antibiotika till andra personer.

6.    Säkerställa att tillbörlig provtagning av odlingar sker och skicka denna till ett mikrobiologiskt laboratorium innan antibiotikabehandling påbörjas [31,42,70]. 

7.    Säkerställa att laboratorieresultat skyndsamt meddelas till den behandlande läkaren [samsyn bland experter].

8.    Uppmana förskrivare att dokumentera sina utvärderingsbeslut för alla patienter som behandlas med antibiotika efter 48–72 timmar [31,42,69].

9.    Underrätta förskrivaren eller farmaceuten om du ser att en patient har en förskrivning av antibiotika som har fortlöpt längre än sju dagar utan en specificerad tidslängd [69].

10.    Om du ser personal vid sjukhus eller i en vårdmiljö som inte följer riktlinjer eller protokoll, fråga dem varför de inte gör detta och förse dem med verktyg så att de kan förstå vad de gör för fel [69] [samsyn bland experter]. 

11.    Delta regelbundet i utbildningskurser och möten om återhållsam användning av antibiotika, insamling av prover och förebyggande och kontroll av infektioner/vårdhygien [53,96].