Kľúčové posolstvá pre jednotky intenzívnej starostlivosti [lekári a manažéri]

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

Medzi základné úlohy na zlepšenie používania antibiotík na vašom oddelení patria:

1.    dodržiavanie protokolov antibiotickej liečby na základe usmernení založených na dôkazoch (napr. v prípade sepsy) [90].

2.    neustále informovanie sa o typoch rezistencie voči antibiotikám na vašom oddelení, v nemocnici a v rámci komunity [31,72]. 

3.    organizovanie pravidelných multidisciplinárnych stretnutí personálu a diskusií o jednotlivých prípadoch s cieľom zlepšiť používanie antibiotík [72].

4.    opätovné prehodnotenie liečby antibiotikami vo svetle klinických podmienok po 48 až 72 hodinách alebo čo najskôr po doručení mikrobiologických výsledkov, ktorého výsledkom je [31,42,70-72]:
•    zmena na antibiotikum užšieho spektra,
•    pokračovanie alebo zastavenie liečby antibiotikami,
•    prechod na perorálnu liečbu antibiotikami.

5.    zavedenie stratégií na prevenciu a kontrolu infekcií vrátane [86,87,105]:
•    vzdelávania personálu,
•    hygieny rúk,
•    čistenia prostredia,
•    aktívneho skríningu,
•    bezpečnostných opatrení pri kontakte,
•    postupov založené na dôkazoch,
•    vytvorenia systémov dohľadu nad nozokomiálnymi infekciami.

6.    Pravidelne sa zúčastňovať na vzdelávacích činnostiach, ako aj proaktívnych auditoch a poskytovať spätnú väzbu spolu s tímom dohľadu nad antibiotikami.[54,56] 

Čo by ste mali vedieť

7.    Zúženie alebo zefektívnenie liečby antibiotikami vedie k lepším výsledkom pacienta [106].

8.     Dodržiavanie opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií znižuje výskyt nozokomiálnych infekcií. Napríklad: 
a)    Dodržiavanie protokolu starostlivosti o centrálny venózny katéter (zavedenie a údržba) znižuje výskyt infekcií krvného riečiska spôsobených centrálnym venóznym katétrom na všetkých typoch jednotiek intenzívnej starostlivosti (pre dospelých aj pre novorodencov)[107].
b)    Súbor úkonov starostlivosti môže zabrániť výskytu ventilátorovej pneumónie v jednotkách intenzívnej starostlivosti pre dospelých [108].

Čo môžete urobiť

9.    Spolu s tímom prevencie a kontroly infekcií zaviesť pokyny (usmernenia, protokoly a kontrolné zoznamy) k opatreniam na prevenciu a kontrolu infekcie [86,87] [konsenzus odborníkov].

10.    Postupovať podľa protokolov liečby antibiotikami založených na dôkazoch a uplatňovať opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré vypracovalo vaše zariadenie [31] [konsenzus odborníkov].

11.    Začať liečbu antibiotikami len vtedy, ak existuje dôkaz o bakteriálnej infekcii, a neliečiť kolonizáciu[31].

12.    Zabrániť zbytočnému preventívnemu používaniu antibiotík[31].

13.    Pri predpisovaní antibiotík dôkladne odobrať anamnézu pacienta vrátane používania antibiotík v nedávnej minulosti, alergie na lieky, použitia imunosupresívnej liečby a rizikových faktorov rezistencie na antibiotiká (napr. nedávna hospitalizácia, nedávny zákrok alebo nedávna cesta mimo Európy) [31].

14.    Ak máte pochybnosti ohľadom predpisovania liekov, mali by ste [25,26,53,70] [konsenzus odborníkov]:
•    si overiť miestne, regionálne a národné epidemiologické údaje,
•    požiadať skúsenejšieho kolegu alebo člena tímu dohľadu nad antibiotikami o pomoc a radu,

15.    Zdokumentovať indikáciu liečby antibiotikami, výber lieku, dávku, spôsob podávania a dobu trvania liečby do pacientovho záznamu [31,42,70,71]. 

16.    Čo najskôr začať účinnú liečbu antibiotikami intravenóznou cestou u pacientov so sepsou [90].

17.    Zaistiť, aby boli pred začatím liečby antibiotikami náležite odobrané vzorky na kultiváciu a odoslané do mikrobiologického laboratória[31,42,70,71].

18.    Pri opätovnom posudzovaní liečby antibiotikami po 48 až 72 hodinách (alebo ihneď po doručení mikrobiologických výsledkov) odpovedať na nasledujúce kľúčové otázky [42,70]: 
Má pacient infekciu, ktorá bude reagovať na antibiotiká?
Ak áno:
i.    Má pacient nastavené správne antibiotikum(-á), správnu dávku a správny spôsob podávania?
ii.    Mohlo by sa na liečbu infekcie použiť antibiotikum užšieho spektra?
iii.    Ako dlho by mal pacient užívať antibiotikum(-á)?

19.    Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov].

20.    Pravidelne sa zúčastňovať školiacich kurzov a stretnutí, ktoré v rámci nemocníc podporujú zavedenie: a) rozvážneho používania antibiotík, b) miestnych usmernení založených na dôkazoch a c) opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií [52,53].