Klíčová sdělení pro jednotky intenzivní péče [lékaře a manažery]

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Úkoly

Zásadní úkoly pro zlepšení používání antibiotik ve vašem oddělení zahrnují:

1.    dodržování protokolů antibiotické léčby vycházejících z pokynů založených na důkazech (např. u sepse) [90];

2.    sledování informací o místních vzorcích antibiotické rezistence na vašem oddělení, ve vaší nemocnici a v komunitě [31,72]; 

3.    organizování pravidelných multidisciplinárních setkání personálu a diskuzí o kazuistikách s cílem zlepšit kvalitu antibiotické léčby [72];

4.    přehodnocení antibiotické léčby ve světle klinického stavu po 48–72 hodinách, nebo jakmile jsou dostupné mikrobiologické výsledky, s cílem [31,42,70-72]:
•    přejít na antibiotikum s úzkým spektrem;
•    pokračovat v antibiotické terapii nebo ji ukončit;
•    přejít na perorální antibiotickou terapii;

5.    zavádění strategií prevence a kontroly infekcí včetně [86,87,105]:
•    vzdělávání personálu,
•    hygieny rukou,
•    čištění prostředí;
•    aktivního screeningu;
•    kontaktních opatření;
•    praktických postupů založených na důkazech,
•    zavedení systému sledování infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče;

6.    pravidelnou účast na vzdělávacích aktivitách i aktivní audity a zpětná vazba spolu s týmem pro dohled nad používáním antibiotik [54,56]. 

Co byste měli vědět

7.    Zúžení či přesnější zaměření antibiotické terapie zlepšuje výsledky u pacientů [106].

8.     Dodržování opatření pro prevenci a kontrolu infekcí omezuje incidenci infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Například: 
a)    Dodržování protokolu péče o centrální linku (pro zavedení i údržbu) snižuje infekce krevního řečiště související s centrální linkou na všech typech jednotek intenzivní péče (dospělých i novorozeneckých) [107].
b)    Balík opatření „care bundle“ může u dospělých na jednotkách intenzivní péče předejít ventilátorové pneumonii [108].

Co můžete udělat

9.    Společně s týmem pro prevenci a kontrolu infekcí zajišťujte vedení (pokyny, protokoly a zaškrtávací seznamy) v rámci opatření pro prevenci a kontrolu infekcí [86,87] [konsensus expertů].

10.    Dodržujte protokoly antibiotické léčby vycházející z pokynů založených na důkazech, které platí ve vašich podmínkách [31] [konsensus expertů].

11.    Antibiotickou léčbu zahajujte pouze tehdy, jestliže existují důkazy o bakteriální infekci, a nelečte kolonizaci [31].

12.    Vyvarujte se zbytečné antibiotické profylaxe [31].

13.    Při předepisování antibiotika odeberte pečlivě anamnézu pacienta včetně nedávného užití antibiotik, lékových alergií, použití imunosupresivní terapie a rizikových faktorů antibiotické rezistence (např. nedávné hospitalizace, nedávného zákroku nebo nedávné cesty mimo Evropu) [31].

14.    Pokud máte před předepsáním antibiotika pochybnosti, měl(a) byste [25,26,53,70] [konsensus expertů]:
•    zkontrolovat místní, regionální a vnitrostátní epidemiologické údaje;
•    vyhledat vedení a radu zkušeného kolegy či člena týmu pro dohled nad používáním antibiotik.

15.    Zdokumentujte indikaci antibiotické léčby, volbu léčiva, dávku, cestu podání a dobu trvání léčby v pacientově chorobopisu [31,42,70,71]. 

16.    U pacientů se sepsí zahajte co nejdříve účinnou antibiotickou léčbu intravenózní cestou [90].

17.    Zajistěte, aby před zahájením užívání antibiotik byly vhodně odebrány kultivace a aby byly odeslány do mikrobiologické laboratoře [31,42,70,71].

18.    Po 48–72 hodinách (nebo jakmile jsou dostupné mikrobiologické výsledky) přehodnoťte antibiotickou terapii a zodpovězte si následující klíčové otázky [42,70]: 
Má pacient infekci, která bude reagovat na antibiotika?
Pokud ano:
i.    Dostává pacient správné antibiotikum/antibiotika, správnou dávku a je použita správná cesta podání?
ii.    Lze k léčbě infekce použít antibiotikum s užším spektrem?
iii.    Jak dlouho by pacient měl antibiotikum/antibiotika dostávat?

19.    Pokud se v nemocnici či zdravotnickém zařízení setkáte s členy personálu porušujícími pokyny či protokoly, požádejte je o vysvětlení a poskytněte jim nástroje umožňující pochopit, co dělají nesprávně [69] [konsensus expertů].

20.    Pravidelně se zúčastňujte vzdělávacích kurzů a setkání, která v nemocnici podporují zavádění: a) uvážlivého používání antibiotik, b) místních pokynů pro používání antibiotik založených na důkazech a c) opatření pro prevenci a kontrolu infekcí [52,53].