Основни послания за отделението за интензивно лечение [лекари и ръководители]

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи

Основните задачи за подобряване на използването на антибиотици във вашето отделение включват:

1. Спазване на протоколите за антибиотично лечение въз основа на основани на доказателства указания (напр. за сепсис) [90].

2. Запознайте се с местните модели за резистентност към антибиотици във вашето отделение, болница и в общността [31,72].

3. Организиране на редовни мултидисциплинарни събрания на персонала и обсъждане на случаите с цел подобряване на качеството на антибиотичното лечение [72].

4. Преразглеждане на антибиотичното лечение в контекста на клиничните състояния в рамките на 48—72 часа или веднага след като са излезли микробиологичните резултати, за да [31,42,70-72]:
• преминете към тясноспектърен антибиотик;
• продължите или прекратите антибиотичната терапия;
• преминете към перорална антибиотична терапия.

5. Прилагане на стратегии за профилактика и контрол на инфекциите, включително [86,87,105]:
• обучение на персонала;
• хигиена на ръцете;
• почистване на околната среда;
• активен скрининг;
• предпазни мерки за контакт;
• основани на доказателства практики;
• създаване на системи за наблюдение на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.

6. Редовно участие в обучителни дейности, както и проактивни проверки и обратна връзка заедно с екипа за управление на употребата на антибиотиците [54,56].

Нещата, които трябва да знаете

7. Намаляването или оптимизирането на антибиотичната терапия води до по-добри резултати за пациентите [106].

8.  Спазването на мерките за профилактика и контрол на инфекциите намалява честотата на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Например:
1) спазването на протокола за централен катетър (за поставяне и поддържане) намалява свързаните с централния катетър кръвни инфекции във всички видове интензивни отделения (при възрастни и новородени) [107];
2) оптималният набор от здравни мероприятия може да предотврати вентилаторна пневмония в отделенията за интензивни грижи за възрастни [108].

Нещата, които можете да направите

9. Въведете насоки (указания, протоколи и контролни списъци) относно мерките за профилактика и контрол на инфекциите заедно с екипа за профилактика и контрол на инфекциите [86,87] [експертен консенсус].

10. Следвайте протоколите за антибиотично лечение съгласно основаните на доказателства указания, въведени във вашето отделение [31] [експертен консенсус].

11. Започнете антибиотично лечение само ако има доказателство за бактериална инфекция и не лекувайте колонизацията [31].

12. Избягвайте ненужната антибиотична профилактика [31].

13. Когато предписвате антибиотик, запознайте се с анамнезата на заболяванията на пациента, включително скорошна употреба на антибиотици, лекарствени алергии, използване на имуносупресивна терапия и рискови фактори за резистентност към антибиотици (напр. скорошна хоспитализация, скорошна процедура или скорошно пътуване извън Европа) [31].

14. Ако имате съмнения дали да предпишете антибиотик, трябва да [25,26,53,70] [експертен консенсус]:
• проверите местните, регионалните и националните епидемиологични данни;
• потърсете насоки и съвети от по-старши колега или от член на екипа за управление на употребата на антибиотици.

15. Записвайте в медицинския картон на пациента показанието за антибиотичното лечение, избора на лекарство, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението[31,42,70,71].

16. При пациенти със сепсис, започнете ефективно антибиотично лечение по интравенозен път на възможно най-ранен етап [90].

17. Преди да започнете лечение с антибиотик, уверете се, че културите са взети по подходящ начин и са изпратени в микробиологичната лаборатория [31,42,70,71].

18. Когато преразглеждате антибиотичната терапия след 48—72 часа, отговорете на следните важни въпроси (или веднага след като са излезли микробиологичните резултати) [42,70]:

Има ли пациентът инфекция, която реагира на антибиотици?
Ако има инфекция:
i. дали пациентът приема правилния антибиотик, правилната доза и правилния начин на приложение?
ii. може ли да се използва антибиотик с по-тесен спектър за лечение на инфекцията?
iii. колко време пациентът трябва да приема антибиотика?

19. Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [69] [експертен консенсус].

20. Участвайте редовно в обучителни курсове и срещи, които насърчават прилагането в болницата на: а) разумна употреба на антибиотици; б) основани на доказателства местни указания за антибиотиците; и в) мерки за профилактика и контрол на инфекциите [52,53].