Príomhtheachtaireachtaí d’oideasóirí ospidéil

ábhar faisnéise eachtaireachtaí ábhar foireann uirlisí

Cúraimí

1.    Áirítear iad seo a leanas leis na cúraimí atá ort mar oideasóir ospidéil maidir le húsáid antaibheathach a fheabhsú [31,42,43,52-54,56,70,71,90]:
a)    Antaibheathaigh a oideasú de réir threoirlínte fianaisebhunaithe an ospidéil um úsáid antaibheathach le haghaidh ionfhabhtuithe coitianta agus próifiolacsas máinliachta; 
b)    Cúlra an othair aonair ábhartha a shainaithint le linn meastóireacht a dhéanamh ar an ngá le hoideas antaibheathach, lena n-áirítear úsáid antaibheathach le déanaí, ailléirgí i leith drugaí, úsáid teiripe imdhíon-sochtaí, ospidéalú nó institiúidiú le déanaí, taisteal lasmuigh den Eoraip le déanaí, agus torthaí micribhitheolaíocha do na 3 mhí roimhe;
c)    An tásc ar chóireáil antaibheathach, an druga atá roghnaithe, an dáileog, an modh tugtha agus fad na cóireála a thaifeadadh i gcairt an othair agus antaibheathach á oideasú agat; 
d)    Cloí leis an treoir um ionfhabhtú a chosc agus a rialú;
e)    A chinntiú go dtógtar saothráin ábhartha sula dtosaítear ar chóireáil antaibheathach;
f)    An chóireáil a athmheas tar éis tréimhse 48-72 uair nó a luaithe a bhíonn torthaí na samplaí micribhitheolaíocha ar fáil;
g)    Cóireáil antaibheathach a thosú a luaithe is féidir le haghaidh othair a bhfuil ionfhabhtú tromchúiseach orthu; 
h)    Breithniú a dhéanamh ar phatrúin áitiúla i micribhitheolaíocht agus i bhfrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus cóireálacha eimpíreacha antaibheathach á n-oideasú agat; 
i)    Othair a chur ar an eolas faoi aon antaibheathaigh a oideasaíodh agus faoi na hiarmhairtí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith acu; agus
j)    Páirt a ghlacadh i gcúrsaí bliantúla oiliúna maidir le húsáid stuama antaibheathach.

Na nithe ba cheart a bheith ar eolas agat

2.    Má bhaintear úsáid as treoir um úsáid antaibheathach agus má fhreastalaítear ar sheisiúin oideachasúla, feabhsófar cáilíocht an oideasaithe antaibheathach [78].

3.    Má dhéantar an tásc, an druga atá roghnaithe, an dáileog, an modh tugtha agus fad na cóireála a thaifeadadh i gcairt an othair, bainfear úsáid níos fearr as antaibheathaigh [71].

4.    Má oideasaítear an fad fianaisebhunaithe is giorra le haghaidh cóireáil antaibheathach, laghdófar teacht chun cinn baictéar atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach [54,56,71,91].

5.    Má dhéantar próifiolacsas antaibheathach a uainiú i gceart le haghaidh máinliachta agus má mhaireann sé an fad barrmhaith, laghdófar an líon ionfhabhtuithe ar an láthair mháinliachta agus laghdófar teacht chun cinn baictéar atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach [73].

6.    Má thógtar samplaí micribhitheolaíocha sula dtosaítear ar theiripe eimpíreach antaibheathach agus má chuíchóirítear an chóireáil antaibheathach bunaithe ar thorthaí saothráin, cabhrófar le húsáid antaibheathach a fheabhsú [31,70,71].

7.    Má dhéantar athbhreithniú ar an gcóireáil antaibheathach tosaigh tar éis tréimhse 48–72 uair agus má aistrítear ó thabhairt phaireintreach go tabhairt bhéil (nuair is féidir), laghdófar rátaí frithsheasmhachta in aghaidh antaibheathach agus cuirfear feabhas ar thorthaí cliniciúla [37,54,57,71,92,93].

8.    Má théitear i gcomhairle leis an bhfoireann maoirseachta antaibheathach, méadófar cáilíocht an oideasaithe drugaí agus cuirfear feabhas ar thorthaí othar [56,83].

Sampla
9.    Ba é an toradh ar aistriú cógaiseoirthreoraithe ó thabhairt phaireintreach go tabhairt bhéil ná gur giorraíodh fad na teiripe paireintrí gan aon difear diúltach a dhéanamh do thorthaí cliniciúla [56].
10.    Tá sé ráite gur féidir le hidirghabhálacha ó speisialtóirí galar tógálach feabhas suntasach a chur ar cháilíocht an oideasaithe antaibheathach agus laghdú a dhéanamh ar úsáid antaibheathach ag an am céanna [83].

Na nithe is féidir leat a dhéanamh

11.    Cloí le prótacail chóireála antaibheathach atá bunaithe ar threoirlínte fianaisebhunaithe, agus na bearta um ionfhabhtú a chosc agus a rialú atá bunaithe i do shuíomh a chur i bhfeidhm [31] [comhdhearcadh saineolaithe].

12.    Dul i gcomhairle leis an bhfoireann maoirseachta antaibheathach, de réir mar is gá, agus antaibheathach á oideasú agat lasmuigh de na gnáth-threoirlínte [31,56] [comhdhearcadh saineolaithe].

13.    Gan tosú ar chóireáil antaibheathach ach amháin i gcás go bhfuil fianaise ann ar ionfhabhtú baictéarach, agus gan coilíniú a chóireáil [31,72].

14.    Próifiolacsas neamhriachtanach antaibheathach a sheachaint [31,73].

15.    Má fheiceann tú baill foirne san ospidéal nó i suíomh cúram sláinte atá ag sárú treoirlínte nó prótacal, fiafraigh díobh cén fáth a bhfuil an méid sin á dhéanamh acu agus tabhair dóibh na hacmhainní a theastaíonn chun a thuiscint cá bhfuil siad ag dul ar strae [comhdhearcadh saineolaithe].

16.    Na ceisteanna tábhachtacha seo a leanas a fhreagairt chun teiripe antaibheathach a bharrfheabhsú. Má bhíonn aon amhras ort, téigh i gcomhairle leis an bhfoireann maoirseachta antaibheathach [31,42,53,70,71]: 
a)    An bhfuil ard-dóchúlacht ann go dtiocfaidh ionfhabhtú baictéarach chun cinn, seachas coilíniú nó ionfhabhtú víreasach?
b)    Ar tógadh na saothráin chuí sular tosaíodh ar theiripe antaibheathach?
c)    Ar sheiceáil tú an fhaisnéis seo a leanas maidir leis an othar: úsáid antaibheathach le déanaí, ailléirgí i leith drugaí, úsáid teiripe imdhíon-sochtaí, ospidéalú nó institiúidiú le déanaí, taisteal lasmuigh den Eoraip le déanaí, agus torthaí micribhitheolaíocha do na 3 mhí roimhe?
d)    An bhfuil ionfhabhtú ar an othar a fhreagróidh d’antaibheathaigh?
Má tá:
i.    An bhfuil an t-antaibheathach ceart/na hantaibheathaigh chearta, an dáileog cheart agus an modh tugtha ceart á bhfáil ag an othar?
ii.    An bhféadfaí antaibheathach lena ngabhann speictream níos cúinge a úsáid chun an t-ionfhabhtú a chóireáil?
iii.    Cé chomh fada agus ba cheart don othar an t-antaibheathach/na hantaibheathaigh a thógáil?

17.    An tásc ar chóireáil antaibheathach, an druga atá roghnaithe, an dáileog, an modh tugtha agus fad na cóireála a thaifeadadh i gcairt an othair [31,42,70,71]. 

18.    Gníomhú mar dhea-fhoinse faisnéise do d’othair agus cabhrú leo an tábhacht a bhaineann le húsáid stuama antaibheathach a thuiscint. A chinntiú go dtuigeann othair (agus a dteaghlach) na cúiseanna le teiripe antaibheathach agus na pointí tábhachtacha a bhaineann le húsáid antaibheathach, lena n-áirítear iad seo a leanas [comhdhearcadh saineolaithe]:
a)    Antaibheathaigh a thógáil go díreach mar a oideasaíodh iad;
b)    Gan antaibheathaigh a choinneáil dá n-úsáid tráth níos déanaí;
c)    Gan antaibheathaigh atá fágtha ó chóireálacha roimhe seo a úsáid;
d)    Gan antaibheathaigh atá fágtha a chomhroinnt le daoine eile.