Основни послания за клиничните микробиолози

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи

1. Вашите задачи във връзка с подобряването на употребата на антибиотици включват [31,98-100] [експертен консенсус]:

1) участие в екипа за управление на употребата на антибиотиците като важен член на екипа;
2) сътрудничество със специалиста по инфекциозни болести и болничния фармацевт за изпълнение на програмата за управление на употребата на антибиотици;
3) сътрудничество за основани на доказателства указания за антибиотици в болниците при честите инфекции и за хирургична профилактика;
4) навременно идентифициране и докладване за микроорганизми (напр. в кръвни култури) и тестване на антимикробна чувствителност;
5) незабавно съобщаване на критичните резултати на лекуващия лекар;
6) представяне на данни по начин, който подпомага разумната употреба на антибиотици, например чрез селективно докладване на лекарите за ограничен брой резултати за антимикробна чувствителност;
7) съставяне на указания за подходящо събиране на проби, прилагане на критериите за отхвърляне на неподходящи проби и установяване на процедури за ограничаване на отделянето на замърсители (напр. кръвни култури);
8) насочване на емпирична антибиотична терапия, като предоставяте специфични данни на болницата и отделението (напр. интензивно отделение или отделение за спешна помощ) относно кумулативната антимикробна чувствителност;
9) идентифициране на критичните тенденции в антибиотичната резистентност в болницата и незабавно съобщаване на наблюденията на екипа за управление на употребата на антибиотиците и на екипа за контрол на инфекциите;
10) управление на антимикробния формуляр на болницата (т.е. списък на лекарствата за предписване от лекарите).

Нещата, които можете да направите или за които да си сътрудничите

2. Давайте указания за събирането, съхраняването и транспортирането на проби [98,99].

3. Уверете се, че лабораторните тестове и докладването за антимикробна чувствителност следват указанията за лечение (вкл. селективно докладване), и добавете подходящи коментари за тълкуване, ако е необходимо [31].

4. Уверете се, че резултатите от тестовете за идентифициране и антимикробна чувствителност се съобщават на предписващите лекари, медицинските сестри и екипа за управление на употребата на антибиотици, особено относно критични резултати (напр. кръвни култури) [98-100].

5. Уверете се, че тестването и докладването на микробиологичните резултати следват европейските и националните стандарти (т.е. Европейски комитет за тестване за чувствителност към антимикробни средства — EUCAST) [31].

6. Предоставяйте данни за резистентността към антибиотици на болнично ниво и на ниво отделение и съобщавайте тенденциите на екипа за управление на употребата на антибиотици и на екипа за профилактика и контрол на инфекциите [101].

7. Обучавайте редовно предписващите лекари в болниците относно антибиотичната резистентност и използването на бързи диагностични тестове [31,53].