Основни послания за предписващите лекари в болниците

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи

1.    В качеството ви на предписващи лекари в болниците вашите задачи във връзка с подобряването на употребата на антибиотици включват [31,42,43,52-54,56,70,71,90]:
1)    предписване съгласно основани на доказателства указания за антибиотици в болниците при честите инфекции и за хирургична профилактика; 
2)    идентифициране на индивидуалните параметри на пациента при оценка на необходимостта от предписване на антибиотици, включително скорошна употреба на антибиотици, лекарствени алергии, използване на имуносупресивна терапия, скорошна хоспитализация или престой в здравно заведение, скорошни пътувания извън Европа и резултати от микробиологията за предходните 3 месеца;
3)    записване в медицинския картон на пациента на показанието за антибиотичното лечение, избора на лекарство, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението, в случай че предписвате антибиотик; 
4)    следване на указанията за профилактика и контрол на инфекциите;
5)    гарантиране, че преди започване на лечение с антибиотици са взети съответните култури;
6)    преоценяване на лечението след 48—72 часа или след като излязат резултатите от микробиологичните проби;
7)    започване на антибиотичното лечение на възможно най-ранен етап при пациенти с тежка инфекция; 
8)    отчитане на местните микробиологични и антибиотични модели на резистентност при предписване на емпирични антибиотични лечения; 
9)    информиране на пациентите за предписаните антибиотици и потенциалните нежелани ефекти; 
10)    участие в ежегодни курсове за обучение относно разумната употреба на антибиотици.

Нещата, които трябва да знаете

2.    Използването на указания за антибиотиците и провеждането на образователни цикли подобряват предписването на антибиотици [78].

3.    Записването на показанието, избора на лекарство, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението в медицинския картон на пациента води до по-добро използване на антибиотиците [71].

4.    Предписването на най-кратката основана на доказателства продължителност на антибиотичното лечение намалява появата на резистентни към антибиотици бактерии [54,56,71,91].

5.    Правилното синхронизиране и оптималната продължителност на антибиотичната профилактика за хирургията води до по-малко инфекции на мястото на операцията и намалява появата на резистентни към антибиотици бактерии [73].

6.    Вземането на микробиологични проби преди започване на емпирична антибиотична терапия и оптимизирането на антибиотичната терапия въз основа на резултатите от културата помагат за подобряване на употребата на антибиотици [31,70,71].

7.    Преразглеждането на първоначалното антибиотично лечение след 48—72 часа и преминаването от парентерално към перорално приложение (ако е възможно) намаляват антибиотичната резистентност и подобряват клиничните резултати [37,54,57,71,92,93].

8.    Консултирането с екипа за управление на употребата на антибиотици повишава качеството на предписването на лекарства и подобрява резултатите за пациентите [56,83].

Пример
9.    Изпълняваното от фармацевт превключване от парентерален към перорален прием води до намаляване на продължителността на парентералната терапия без отрицателно въздействие върху клиничните резултати [56].
10.    Интервенциите от специалистите по инфекциозни болести се свързват със значително подобрение в качеството на предписване на антибиотици и водят до намаляване на употребата на антибиотици [83].

Нещата, които можете да направите

11.    Следвайте протоколите за антибиотично лечение съгласно основани на доказателства указания и прилагайте мерките за профилактика и контрол на инфекциите, въведени във вашето отделение [31] [експертен консенсус].

12.    Консултирайте се с екипа за управление на употребата на антибиотици, ако е необходимо, например при предписване на антибиотик извън обичайните указания [31,56] [експертен консенсус].

13.    Започнете антибиотично лечение само ако има доказателство за бактериална инфекция и не лекувайте колонизацията [31,72].

14.    Избягвайте ненужната антибиотична профилактика [31,73].

15.    Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [експертен консенсус].

16.    Отговорете на следните важни въпроси, за да оптимизирате антибиотичната терапия. Ако имате съмнения, консултирайте се с екипа за управление на употребата на антибиотици [31,42,53,70,71]: 
1)    има ли висока вероятност за бактериална инфекция, а не за колонизация или вирусна инфекция?
2)    взети ли са подходящи култури преди започване на антибиотичната терапия?
3)    проверили ли сте за скорошна употреба на антибиотици, лекарствени алергии, използване на имуносупресивна терапия, скорошна хоспитализация или престой в здравно заведение, скорошни пътувания извън Европа и резултати от микробиологията за предходните 3 месеца?
4)    има ли пациентът инфекция, която реагира на антибиотици?
Ако има инфекция:
i.    дали пациентът приема правилния антибиотик, правилната доза и правилния начин на приложение?
ii.    може ли да се използва антибиотик с по-тесен спектър за лечение на инфекцията?
iii.    колко време пациентът трябва да приема антибиотика?

17.    Записвайте в медицинския картон на пациента показанието за антибиотичното лечение, избора на лекарство, дозата, начина на приложение и продължителността на лечението [31,42,70,71]. 

18.    Бъдете добър източник на информация за вашите пациенти и им помагайте да разберат значението на разумната употреба на антибиотиците. Уверете се, че пациентите (и техните семейства) разбират причините за антибиотичната терапия и важните въпроси, свързани с употребата на антибиотици, а именно: [експертен консенсус]:
1)    да се приемат антибиотиците точно както е предписано;
2)    никога да не се съхраняват антибиотици за употреба по-късно;
3)    никога да не се използват антибиотици от предишни лечения;
4)    никога да не се дават неизразходвани антибиотици на други хора.

Документи за справка