Foireann uirlisí do ghairmithe in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

foireann uirlisí cumarsáide

Is é cuspóir na foirne uirlisí seo tacú le hiarrachtaí an úsáid stuama antaibheathach in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte a mhéadú trí ábhair oideachasúla agus faisnéise atá bunaithe ar fhianaise a scaipeadh. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm leis na hábhair freagracht an duine aonair a chothú as dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus gairmithe a chumasú gníomhaíocht a dhéanamh.

Tá na nithe seo ar áireamh leis an bhfoireann uirlisí: teachtaireachtaí, seicliosta d’oideasóirí, bileoga eolais, grafaic faisnéise faoi mhaoirseacht antaibheathach, bileoga, litreacha, póstaeir, cur i láthair, cártaí meán sóisialta.

Dírítear an fhoireann uirlisí seo go príomha ar ghairmithe in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte amhail saoráidí cúraim fhadtéarmaigh, ar gairmithe iad a bhfuil róil dhifriúla acu san úsáid antaibheathach i suíomhanna den sórt sin agus a bhfuil a dtionchar féin acu ar an úsáid sin.
- Bainisteoirí/riarthóirí,
- Speisialtóirí galar tógálach,
- Gairmithe um ionfhabhtú a chosc agus a rialú,
- Eipidéimeolaithe,
- Oideasóirí,
- Dochtúirí sóisearacha agus mic léinn,
- Cógaiseoirí,
- Altraí,
- Micribhitheolaithe cliniciúla, agus
- Gairmithe i rannóga éigeandála, in aonaid dianchúraim agus i saoráidí cúraim fhadtéarmaigh.

D’eascair na teachtaireachtaí le haghaidh na foirne uirlisí seo as athbhreithniú cuimsitheach a rinne saineolaithe ECDC ar an litríocht eolaíoch agus forbraíodh iad tar éis tabhairt faoi phróiseas fairsing comhairliúcháin agus eagarthóireachta. Léirítear roinnt de na teachtaireachtaí a bheith ina “gcomhdhearcadh saineolaithe” in ionad iad a bheith nasctha le tagairt a tógadh ón litríocht eolaíoch. Is tagairt í sin do chomhaontú ar tháinig saineolaithe ECDC, comhaltaí de Choiste Comhairleach Teicniúil EAAD agus saineolaithe agus geallsealbhóirí seachtracha eile air.

Is féidir gur difriúil ó thír go tír atá na saincheisteanna a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte. Tá sé tábhachtach a chur in iúl go soiléir gurb amhlaidh, cé go bhfuil faisnéis agus teachtaireachtaí coitianta le fáil sna hábhair theimpléadacha, go mbainfear an úsáid is fearr astu i gcásanna ina n-oiriúnaítear iad do na riachtanais agus do na cúinsí atá ann i ngach tír aonair nó dóibh sin atá ann i ngach suíomh cúram sláinte, fiú. Ní mór na teachtaireachtaí a oiriúint go cúramach freisin mar go bhféadfadh go mbeadh róil atá difriúil leo sin a gcuirtear síos orthu sa doiciméad ag gairmithe ar fud na hEorpa. De bhreis air sin, is féidir le córais chúram sláinte bheith difriúil ó thír go tír.

Tugtar spreagadh do ghairmithe na teachtaireachtaí agus na hábhair theimpléadacha a mheascadh agus a mheaitseáil chun aghaidh a thabhairt ar a riachtanais shonracha féin.

Treoracha le haghaidh na hábhair seo a úsáid

Chun tuilleadh faisnéise mionsonraithe agus smaointe a fháil faoi conas is féidir na hábhair seo a úsáid agus feachtas a eagrú ar fhéin-íocleigheasú le hantaibheathaigh, féach an Nóta Treorach.

Téarmaí úsáide

Is do gach eagraíocht neamhbhrabúis agus cumann cúram sláinte a dheonaítear cead chun úsáid a bhaint as ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Deonaítear an cead sin freisin do gach údarás cúram sláinte agus comhlacht rialtasach san Eoraip atá ag reáchtáil feachtas atá dírithe ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a laghdú agus ar úsáid chuí antaibheathach a chur chun cinn.

Ní mór d’aon eintitis eile cead a fháil ó ECDC sula n-úsáideann siad ábhair chumarsáide feachtais an Lae Feasachta Eorpaigh maidir le hÚsáid Antaibheathach. Chun cead a fháil le haghaidh na hábhair sin a úsáid, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

Ba mhaith le ECDC cloisteáil uait!

Tá spéis ag ECDC ina fháil amach cén dóigh agus cén áit a n-úsáidtear na hábhair chumarsáide feachtais, go háirithe má tá tú den tuairim go bhféadfaí do chuid tionscnamh a liostú ar an leathanach ‘Gníomhaíochtaí Náisiúnta’ ar an suíomh Gréasáin seo. Má bhíonn aon cheisteanna agat faoi na hábhair, déan teagmháil le: EAAD@ecdc.europa.eu

 

Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

Príomhtheachtaireachtaí ginearálta do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

Príomhtheachtaireachtaí atá ábhartha do gach oideasóir

Príomhtheachtaireachtaí do bhainisteoirí/riarthóirí ospidéil

Príomhtheachtaireachtaí do speisialtóirí galar tógálach in ospidéil 

Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe ospidéil um ionfhabhtú a chosc agus a rialú agus d’eipidéimeolaithe ospidéil

Príomhtheachtaireachtaí d’oideasóirí ospidéil

Na príomhtheachtaireachtaí do dhochtúirí sóisearacha agus do mhic léinn 

Príomhtheachtaireachtaí do chógaiseoirí ospidéil

Príomhtheachtaireachtaí d’altraí

Príomhtheachtaireachtaí do mhicribhitheolaithe cliniciúla

Príomhtheachtaireachtaí do rannóga éigeandála [lianna agus bainisteoirí]

Príomhtheachtaireachtaí don aonad dianchúraim [lianna agus bainisteoirí]

Príomhtheachtaireachtaí do shaoráidí cúraim fhadtéarmaigh [lianna agus bainisteoirí]

Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

Tá na hábhair thíos ar fáil as Béarla amháin.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

ábhar foireann uirlisí

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

bileog eolais, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters

Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

Príomhtheachtaireachtaí ginearálta do ghairmithe cúram sláinte in ospidéil agus i suíomhanna eile cúram sláinte

Príomhtheachtaireachtaí atá ábhartha do gach oideasóir

Príomhtheachtaireachtaí do bhainisteoirí/riarthóirí ospidéil

Príomhtheachtaireachtaí do speisialtóirí galar tógálach in ospidéil 

Príomhtheachtaireachtaí do ghairmithe ospidéil um ionfhabhtú a chosc agus a rialú agus d’eipidéimeolaithe ospidéil

Príomhtheachtaireachtaí d’oideasóirí ospidéil

Na príomhtheachtaireachtaí do dhochtúirí sóisearacha agus do mhic léinn 

Príomhtheachtaireachtaí do chógaiseoirí ospidéil

Príomhtheachtaireachtaí d’altraí

Príomhtheachtaireachtaí do mhicribhitheolaithe cliniciúla

Príomhtheachtaireachtaí do rannóga éigeandála [lianna agus bainisteoirí]

Príomhtheachtaireachtaí don aonad dianchúraim [lianna agus bainisteoirí]

Príomhtheachtaireachtaí do shaoráidí cúraim fhadtéarmaigh [lianna agus bainisteoirí]

Tá na hábhair thíos ar fáil as Béarla amháin.

Data

Letters for professionals in hospitals and other healthcare settings

ábhar foireann uirlisí

Six template letters address professionals such as managers, prescribers, nurses, pharmacists, infectious disease specialists, and clinical microbiologists.

Data

Checklist for prescribers in hospitals and other healthcare settings

ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

The checklist was conceived as a small card that can be kept in white coat pockets and consulted as a reminder of prudent antibiotic prescribing.

Data

Factsheet for professionals in hospitals and other healthcare settings

bileog eolais, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

Factsheet provides the latest available scientific evidence about antibiotic resistance that is relevant to hospitals: e.g. antibiotic resistance is increasing overall, bacteria that are resistant to multiple group of antibiotics is of particular concern, and antibiotic stewardship programmes are effective.

Data

Leaflet for infectious disease specialists

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflet for infectious disease specialists presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for physicians in long-term care facilities

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflet for physicians in long-term care facilities presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for hospital prescribers

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflet for hospital prescribers presents key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Data

Leaflet for nurses

bróisiúr, ábhar faisnéise, ábhar foireann uirlisí

A leaflets for nurses presents four key facts about antibiotic resistance, as well as actions that each professional group can take to tackle the issue.

Posters