Планирайте кампания

Комуникационните материали на ECDC за кампании за Европейския ден на антибиотиците имат за цел да подпомогнат дейностите на европейските национални здравни органи и да допринесат за всеобхватна и последователна информационна кампания в Европа относно разумната употреба на антибиотици.
Информационните пакети предоставят образци на материали за кампании, които могат да бъдат приспособени за използване в национални кампании, и дават указания как организаторите на кампанията да ангажират аудиториите за насърчаване на правилната и отговорна употреба на антибиотици.