Helsebyrde forbundet med antibiotikaresistens

hovedbudskap

1. Hvert år dør 33 000 mennesker i Europa av infeksjoner forårsaket av bakterier som er resistente mot antibiotika. Dette tilsvarer det totale antall passasjerer på mer enn 100 mellomstore fly.

2. Infeksjonsbyrden med antibiotikaresistente bakterier for befolkningen i Europa kan sammenlignes med den sykdomsbyrden influensa, tuberkulose og hiv/aids utgjør til sammen.

3. Mellom 2007 og 2015 har sykdomsbyrden forbundet med hver av de 16 antibiotikaresistente bakteriene som studeres økt:

  • Antall dødsfall som kan tilskrives infeksjoner med Klebsiella pneumoniae som er resistent mot karbapenemer – en gruppe siste-linje antibiotika – økte til det seksdobbelte. Dette er en bekymringsfull trend fordi disse bakteriene lett kan spres i sykehussettinger hvis det ikke er tilstrekkelige tiltak for forebygging og kontroll av infeksjoner.
  • Antall dødsfall som skyldes infeksjoner med tredje generasjons cefalosporinresistente Escherichia coli økte til det firedobbelte.

4. 75 % av sykdomsbyrden forbundet antibiotikaresistente bakterier i Europa, skyldes infeksjoner knyttet til helsetjenester. Dette kan reduseres gjennom tilstrekkelige tiltak for forebygging og kontroll av infeksjoner, samt god antibiotikaforvaltning i sykehussettinger. 

5. Infeksjoner med tredjegenerasjons cefalosporinresistente E. coli er ansvarlig for den høyeste sykdomsbyrden, og mer enn halvparten av disse infeksjonene forekommer i samfunnet. Det er derfor nødvendig å redusere sykdomsbyrden forbundet med disse infeksjonene med god antimikrobiell forvaltning hos forskrivere, samt infeksjonsforebygging og kontrollinngrep i primærhelsetjensten.

6. 39 % av sykdomsbyrden er forårsaket av infeksjoner med bakterier som er resistente mot siste-linje antibiotika slik som karbapenemer og colistin.

7. Tallene viser en økning fra 2007 og dette er en bekymringsfull trend fordi disse antibiotikaene er det siste tilgjengelige behandlingsalternativet man har. Når disse ikke lenger er effektive, er det ekstremt vanskelig eller i mange tilfeller umulig å behandle infeksjonene.

Hovedbudskapene er basert på en artikkel publisert i The Lancet Infectious Diseases 5. november 2018, Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis.

Artikkelen anslår sykdomsbyrden forbundet med fem typer infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier, (8 bakteriearter, 16 antibiotikaresistente bakteriekombinasjoner). Data er innhentet fra EU og land i Det europeiske økonomiske området (EU/EØS) i 2015. Sykdomsbyrden er målt i antall tilfeller, tilskrivbare dødsfall og uførejusterte leveår (DALY-er). Ett DALY kan anses som ett tapt år med "sunt" liv. Summen av disse DALY-ene over hele befolkningen, eller sykdomsbyrden, kan sees på som en måling av gapet mellom dagens helsetilstand og en ideell helsesituasjon der hele befolkningen lever til en fremskreden alder, fri for sykdom og funksjonshemming.