Klíčová sdělení pro zařízení pro poskytování dlouhodobé péče [lékaře a manažery]

informační materiál klíčové informace materiály sady nástrojů

Úkoly

Zásadní úkoly pro zlepšení používání antibiotik ve vašem zařízení zahrnují: 
1.    vzdělávání lékařského a ošetřujícího personálu zaměřené na oblasti, ve kterých je časté nesprávné užívání antibiotik [109,110]:
•    antibiotickou profylaxi;
•    používání antibiotik u asymptomatických pacientů s pozitivními kultivacemi (kolonizací);
•    lokální antibiotika a
•    nadměrně dlouhou dobu trvání léčby;

2.    vzdělávání pacientů i jejich rodin ohledně rizik selekce bakterií rezistentních vůči antibiotikům při zbytečném užívání antibiotik (např. u asymptomatické bakteriurie, virových infekcí respiračního traktu) [109,110];

3.    použití klinických drah a pokynů založených na důkazech při diagnostice, léčbě a zvládání nejčastějších infekcí (např. pneumonie, infekcí horních cest dýchacích, infekcí kůže a měkkých tkání a infekcí močového traktu) a zohledňování místních údajů o antimikrobiální citlivosti [109];

4.    přehodnocení antibiotické léčby ve světle klinického stavu po 48–72 hodinách, nebo jakmile jsou dostupné mikrobiologické výsledky, s cílem [31,42,70-72]:
•    přejít na antibiotikum s úzkým spektrem;
•    pokračovat v antibiotické terapii nebo ji ukončit;
•    přejít na perorální antibiotickou terapii;

5.    vyvarování se diagnostických testů a kultivací u asymptomatických pacientů [56,111].

Co můžete udělat

6.    Spolu s dalšími odborníky na prevenci a kontrolu infekcí zavádějte opatření pro prevenci a kontrolu infekcí [konsensus expertů]. 

7.    Při předepisování antibiotika odeberte pečlivě anamnézu pacienta včetně nedávného užití antibiotik, lékových alergií, použití imunosupresivní terapie a rizikových faktorů antibiotické rezistence (např. nedávné hospitalizace, nedávného zákroku nebo nedávné cesty mimo Evropu) [31].
 
8.    Před předepsáním antibiotika vždy proveďte klinické vyšetření pacienta [31].

9.    Pokud máte před předepsáním antibiotika pochybnosti, měl(a) byste [25,26,53,70] [konsensus expertů]:
•    zkontrolovat místní, regionální a vnitrostátní epidemiologické údaje;
•    vyhledat vedení a radu zkušeného kolegy či člena týmu pro dohled nad používáním antibiotik.

10.    Antibiotickou léčbu zahajujte pouze tehdy, jestliže existují důkazy o bakteriální infekci, a nelečte kolonizaci [31]. 

11.    Vyvarujte se zbytečné antibiotické profylaxe (např. profylaxe infekcí močových cest) [111].

12.    Zajistěte, aby před zahájením užívání antibiotik byly odebrány kultivace [31,42,70,71].

13.    Zdokumentujte indikaci antibiotické léčby, volbu léčiva, dávku, cestu podání a dobu trvání léčby v pacientově chorobopisu [31,42,70,71].

14.    Po 48–72 hodinách (nebo jakmile jsou dostupné mikrobiologické výsledky) přehodnoťte antibiotickou terapii a zodpovězte si následující klíčové otázky [42,70]: 
Má pacient infekci, která bude reagovat na antibiotika?
Pokud ano:
i.    Dostává pacient správné antibiotikum/antibiotika, správnou dávku a je použita správná cesta podání?
ii.    Lze k léčbě infekce použít antibiotikum s užším spektrem?
iii.    Jak dlouho by pacient měl antibiotikum/antibiotika dostávat?

15.    Podporujte vakcinační programy pro rezidenty a personál [konsensus expertů].

16.    Dodržujte opatření pro prevenci a kontrolu infekcí, která jsou již ve vašich podmínkách zavedena. Pokud se v nemocnici či zdravotnickém zařízení setkáte s členy personálu porušujícími pokyny či protokoly, požádejte je o vysvětlení a poskytněte jim nástroje umožňující pochopit, co dělají nesprávně [69] [konsensus expertů].

17.    Pravidelně se zúčastňujte vzdělávacích kurzů a setkání, která v nemocnici podporují zavádění: a) uvážlivého používání antibiotik, b) místních pokynů pro používání antibiotik založených na důkazech a c) opatření pro prevenci a kontrolu infekcí [52,53].

18.    Organizujte vzdělávací události a kampaně, kde budou rezidentům poskytovány informace o uvážlivém používání antibiotik.

19.    Zajistěte, aby rezidenti (a jejich rodiny) chápali důvody antibiotické terapie a klíčové body související s používáním antibiotik, včetně [konsensus expertů] následujících zásad:
a)    užívat antibiotika přesně tak, jak byla předepsána;
b)    nikdy neschovávat antibiotika na pozdější použití;
c)    nikdy nepoužívat antibiotika, která zbyla z předchozí léčby;
d)    nikdy nesdílet zbylá antibiotika s dalšími rezidenty nebo jinými osobami.

19.    Pravidelně organizujte audity/přehledy praktických postupů při předepisování antibiotik a infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče [93].