Huvudbudskap till farmaceuter vid sjukhus

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

Arbetsuppgifter

1.    Dina arbetsuppgifter med anknytning till förbättring av antibiotikaanvändning inbegriper följande [42,56,76,94,95]:
a)    Deltagande, som en nyckelmedlem, i arbetsgruppen för antibiotic stewardship.
b)    Samarbete med specialisten på infektionssjukdomar och den kliniska mikrobiologen för att genomföra programmet för antibiotic stewardship.
c)    Förbättring av kvaliteten på förskrivning av antibiotika (t.ex. kontroll av läkemedelsinteraktion, optimering av dosering och administreringsväg och förebyggande av negativa händelser).
d)    Samråd med sjukhusets förskrivare och att ge dem feedback för att säkerställa kvaliteten hos förskrivning av antibiotika.
e)    Genomförande av insatser för restriktioner vad gäller farmakopén, såsom krav på förhandsgodkännande eller tillstånd i efterhand och bedömning av efterlevnad av dessa restriktioner.
f)    Analys av uppgifter om användning av och kostnader för antibiotika i övervakningssyfte och för benchmarking.
g)    Tillhandahålla stöd vad gäller evidensbaserade riktlinjer för antibiotika för sjukhuset för vanliga infektioner och för profylax vid kirurgiska ingrepp.
h)    Hantering av ditt sjukhus farmakopé över antimikrobiella medel (dvs. förteckningen över läkemedel som är tillgängliga för förskrivare).

Bra att veta

2.    Efterlevnad av restriktioner vad gäller farmakopén, såväl som krav på förhandsgodkännande eller tillstånd i efterhand för specifika antibiotika, leder till en minskning av användningen av detta antibiotikum vid intensivvårdsavdelningar [43].

3.    Ett byte från parenteral till oral administrering lett av en farmaceut förbättrar kliniska resultat (t.ex. en kortare längd för parenteral terapi utan att detta påverkar kliniska resultat negativt) [56].

4.    Särskilda orderformulär begränsar användningen av antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp samt minskar förekomsten av infektioner vid platsen för det kirurgiska ingreppet, antibiotikaanvändningen och kostnader [56].

5.    Farmaceuter kan ha flera roller vid en akutmottagning, inbegripet att ge feedback i realtid och att ge råd om förskrivningsrutiner och fastställande av läkemedelsinteraktion. Dessa gör att tidslängden för behandlingen blir kortare och att den sammanlagda kostnaden för vården blir lägre [77].

Saker du kan göra eller samarbeta om

6.    Stöd framtagandet och genomförandet av ett program för antibiotic stewardship inom din organisation [69,94].

7.    Ge feedback och råd till förskrivare om val, dos, optimering av tidslängd och administreringsväg avseende antibiotika [31,94].

8.    Uppmuntra kliniker att vid en tillbörlig tidpunkt byta från parenteral till oral administrering [56].

9.    Kontrollera att förskrivningar av antibiotika följer protokollen för antibiotikabehandling, baserade på evidensbaserade riktlinjer. Om du ser personal vid sjukhus eller i en vårdmiljö som inte följer riktlinjer eller protokoll, fråga dem varför de inte gör detta och förse dem med verktyg så att de kan förstå vad de gör för fel [69] [samsyn bland experter].

10.    Samla in och dela med dig av uppgifter om användning av och kostnader för antibiotika på avdelnings- och sjukhusnivå [56,76].

11.    Förse, i samarbete med förskrivare, patienter som måste fortsätta antibiotikabehandlingen efter utskrivningen med information om antibiotikaanvändning i hemmet [31].

12.    Utbilda regelbundet förskrivare vid sjukhuset i återhållsam antibiotikaanvändning och delta i möten om genomförande av evidensbaserade riktlinjer för antibiotika vid sjukhus [31,53,94,95].