Hlavné odkazy pre lekárnikov v nemocniciach

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

1.    Medzi vaše úlohy týkajúce sa zlepšenia používania antibiotík patria:[42,56,76,94,95]
a)    účasť v tíme dohľadu nad antibiotikami ako hlavný člen tímu,
b)    spolupráca so špecialistom na infekčné ochorenia a s klinickým mikrobiológom, ktorej cieľom je zavedenie programu dohľadu nad antibiotikami,
c)    zlepšenie kvality predpisovania antibiotík (napr. zisťovanie liekových interakcií, optimalizácia dávkovanie a spôsobu podávania, prevencia nežiaducich účinkov),
d)    konzultácie s predpisujúcimi lekármi v nemocnici a poskytovanie spätnej väzby týmto lekárom s cieľom zabezpečiť kvalitu predpisovania antibiotík,
e)    zavedenie intervencií v oblasti obmedzení týkajúcich sa liekopisu, ako napr. požiadavky na predbežné schválenie a po udelení povolenia a posúdenie súladu s týmito obmedzeniami,
f)    analyzovanie údajov o používaní antibiotík a nákladov na liečbu antibiotikami na účely dohľadu a referenčného porovnania,
g)    podporovanie nemocničných usmernení o antibiotikách založených na dôkazoch pre bežné infekcie a chirurgickú profylaxiu,
h)    správa liekopisu antimikrobiálnych látok vašej nemocnice (t. j. zoznamov liekov, ktoré sú dostupné pre predpisujúcich lekárov).

Čo by ste mali vedieť

2.    Dodržiavanie obmedzení, týkajúcich sa preskripcie a požiadaviek na predbežné schválenie a po udelení povolenia pre konkrétne antibiotiká znižuje používanie týchto antibiotík na jednotkách intenzívnej starostlivosti [43].

3.    Následkom prechodu z parenterálneho na perorálne podávanie na základe odporúčania lekárnikom sa zlepšujú klinické výsledky (napr. skracuje sa doba trvania parenterálnej liečby bez toho, aby to malo negatívny vplyv na klinické výsledky [56].

4.    Na mieru navrhnuté formulácie obmedzujú dobu trvania predoperačnej antibiotickej profylaxie a znižujú výskyt infekcií v mieste zákroku, používanie antibiotík a náklady na liečbu antibiotikami [56].

5.    Na oddelení urgentného príjmu môžu mať lekárnici rôzne úlohy, vrátane poskytovania spätnej väzby a konzultácií v reálnom čase o postupoch predpisovania a identifikovaní liekových interakcií. Tieto činnosti znižujú dobu trvania liečby a znižujú celkové náklady na zdravotnú starostlivosť [77].

Čo môžete urobiť, resp. na čom môžete spolupracovať

6.    Podporovať vypracovanie a zavedenie programu dohľadu nad antibiotikami v rámci vašej organizácie[69,94].

7.    Poskytnúť predpisujúcim lekárom spätnú väzbu a radu ohľadom výberu, dávky, optimalizácie doby trvania a spôsobe podávania [31,94].

8.    Podporovať klinických lekárov vo vykonávaní správne načasovaných prechodov z parenterálneho na perorálne podávanie [56].

9.    Skontrolovať, či lekárske predpisy antibiotík spĺňajú protokoly o antibiotickej liečbe vychádzajúce z usmernení založených na dôkazoch. Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle [69] [konsenzus odborníkov].

10.    Zbierať a zdieľať údaje o používaní antibiotík a nákladoch na liečbu antibiotikami na úrovni oddelenia a nemocnice [56,76].

11.    Spolu s predpisujúcimi lekármi poskytnúť informácie o domácom používaní antibiotík pacientom, ktorí musia po prepustení pokračovať v antibiotickej liečbe [31].

12.    Pravidelne školiť predpisujúcich lekárov v oblasti rozvážneho používania antibiotík a zúčastňovať sa na stretnutiach o zavedení nemocničných usmernení o antibiotikách založených na dôkazoch [31,53,94,95].