Keskeiset viestit sairaalafarmaseuteille

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Tehtävät

1.    Antibioottien käytön parantamiseen liittyvät tehtävät [42,56,76,94,95]:
a)    osallistuminen antibioottien käytön ohjaukseen/hallintatiimiintiimin keskeisenä jäsenenä
b)    yhteistyö infektiolääkärin ja kliinisen mikrobiologin kanssa antibioottien käytön hallintaohjelman toteuttamiseksi
c)    antibioottimääräysten laadun parantaminen (esim. yhteisvaikutusten tarkistaminen, annostuksen ja antotavan optimointi, haittatapahtumien ehkäiseminen)
d)    sairaaloiden lääkemääräysten antajien konsultointi ja palautteen antaminen antibioottimääräyksien laadun varmistamiseksi
e)    lääkelistan rajoitusten käyttöönotto, kuten hyväksynnän vaatiminen tiettyjen antibioottien käytölle etukäteen ja jälkikäteen, ja näiden rajoitusten noudattamisen arviointi
f)    antibioottien käyttö- ja kustannustietojen analysointi seurantaa ja vertailua varten
g)    yleisiä infektioita ja kirurgista profylaksiaa koskevan näyttöön perustuvan sairaalan antibioottiohjeistuksen tukeminen
h)    sairaalasi mikrobilääkelistan (lääkemääräysten antajille saatavilla olevien lääkkeiden luettelon) ylläpito.

Mitä sinun on hyvä tietää

2.    Lääkelistan rajoitukset sekä hyväksynnän vaatiminen tiettyjen antibioottien käytölle etukäteen ja jälkikäteen vähentää näiden antibioottien käyttöä tehohoitoyksiköissä [43].

3.    Farmaseuttijohtoinen siirtyminen parenteraalisesta annosta oraaliseen parantaa hoitotuloksia (esim. lyhentämällä parenteraalisen hoidon kestoa ilman negatiivisia vaikutuksia hoitotuloksiin) [56].

4.    Erityiset tilauslomakkeet rajoittavat perioperatiivisen antibioottiprofylaksian kestoa ja vähentävät leikkausalueen infektioiden esiintyvyyttä, antibioottien käyttöä ja kustannuksia [56].

5.    Farmaseuteilla on monia rooleja ensiapupoliklinikalla, kuten lääkemääräyskäytäntöjä koskevan reaaliaikaisen palautteen antaminen ja konsultointi, sekä lääkkeiden yhteisvaikutusten tunnistaminen. Nämä lyhentävät hoidon kestoa ja alentavat hoidon kokonaiskustannuksia [77].

Mitä voit tehdä itse tai yhteistyössä muiden kanssa

6.    Tue antibioottien käytön ohjauksen/hallintaohjelman kehittämistä tai toteuttamista laitoksessasi [69,94].

7.    Anna palautetta ja ohjeita lääkemääräysten antajille antibiootin valinnasta, annoksesta, keston optimoinnista ja antotavasta [31,94].

8.    Rohkaise lääkäreitä ajoittamaan asianmukaisesti siirtyminen parenteraalisesta annosta oraaliseen [56].

9.    Tarkista, että antibioottimääräykset noudattavat näyttöön perustuvan ohjeistuksen mukaisia antibioottihoitokäytäntöjä. Jos havaitset sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunnan jäsenen toimivan näiden ohjeiden tai käytäntöjen vastaisesti, kysy heiltä, miksi he tekevät niin, ja tarjoa heille aineistoa ja työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään, mitä he tekevät väärin [69] [asiantuntijakonsensus].

10.    Kerää ja jaa tietoja antibioottien käytöstä ja kustannuksista osasto- ja sairaalatasolla [56,76].

11.    Anna yhdessä lääkemääräyksen antajien kanssa tietoa antibioottien kotikäytöstä sellaisille potilaille, joiden on jatkettava antibioottihoitoa kotiuttamisen jälkeen [31].

12.    Järjestä säännöllisiä koulutuksia sairaalassa toimiville lääkemääräysten antajille antibioottien vastuullisesta käytöstä ja osallistu näyttöön perustuvan sairaalan antibioottiohjeistuksen täytäntöönpanoa koskeviin kokouksiin [31,53,94,95]