Основни послания за фармацевтите в болниците

информационен материал основни послания материал за инструментариум

Задачи

1.    Вашите задачи във връзка с подобряването на употребата на антибиотици включват [42,56,76,94,95]:
1)    участие в екипа за управление на употребата на антибиотиците като важен член на екипа;
2)    сътрудничество със специалиста по инфекциозни болести и клиничния микробиолог за изпълнение на програмата за управление на употребата на антибиотици;
3)    подобряване на качеството на предписване на антибиотици (напр. проверка за лекарствени взаимодействия, оптимизиране на дозировката и начина на приложение, предотвратяване на нежелани реакции);
4)    консултиране с лекуващите лекари в болниците и предоставянето на обратна информация за тях, за да се гарантира качеството на предписването на антибиотици;
5)    интервенции по отношение на ограниченията на достъпа до определени антибиотици, напр. изисквания за предварително одобрение и изисквания след разрешаването, и оценка на спазването на тези ограничения;
6)    анализиране на данните за употребата на антибиотици и разходите за целите на наблюдението и сравнителния анализ;
7)    съдействие за основани на доказателства указания за антибиотици в болниците при честите инфекции и за хирургична профилактика;
8)    управление на антимикробния формуляр на болницата (т.е. списък на лекарствата за предписване от лекарите).

Нещата, които трябва да знаете

2.    Спазването на ограниченията по отношение на достъпа до определени антибиотици, както и изискванията за предварително одобрение и изискванията след разрешаването за специфични антибиотици намаляват употребата на тези антибиотици в отделенията за интензивно лечение [43].

3.    Преминаването от парентерален към перорален прием под наблюдението на фармацевта подобрява клиничните резултати (напр. съкращава продължителността на парентералната терапия, без да оказва отрицателно въздействие върху клиничните резултати) [56].

4.    Специалните форми за поръчки ограничават продължителността на периоперативната антибиотична профилактика и намаляват честотата на инфекциите на мястото на операцията, употребата на антибиотици и разходите [56].

5.    Фармацевтите могат да имат множество роли в отделението за спешна помощ, включително предоставяне на обратна информация и консултации в реално време относно практиките по предписване и идентифициране на лекарствените взаимодействия. Това намалява продължителността на лечението и понижава общите разходи за лечение [77].

Нещата, които можете да направите или за които да си сътрудничите
6.    Съдействайте за разработването и прилагането на програма за управление на употребата на антибиотиците във вашата организация [69,94].

7.    Предоставяне на обратна връзка и съвети на лекуващите лекари относно избора на антибиотици, дозата, оптимизирането на продължителността и начина на приложение [31,94].

8.    Насърчаване на клиничните специалисти да извършват подходящо по време преминаване от парентерален към перорален прием [56].

9.    Проверете дали предписанията за антибиотици следват протоколите за антибиотично лечение, въз основа на основани на доказателства указания. Ако смятате, че членове на персонала в болницата или в здравните заведения нарушават указанията или протоколите, попитайте ги защо го правят и им осигурете средства, за да разберат какво вършат погрешно [69] [експертен консенсус].

10.    Съберете и обменете данни за употребата на антибиотици и разходите на ниво отделение и на болнично ниво [56,76].

11.    Заедно с лекуващите лекари предоставете на пациентите, които трябва да продължат антибиотичната терапия след изписване от болницата, информация за употребата на антибиотици вкъщи [31].

12.    Редовно обучавайте предписващите лекари в болниците относно разумната употреба на антибиотици и участвайте в срещи за прилагане на основани на доказателства указания за болнични антибиотици [31,53,94,95].