Huvudbudskap för specialister på infektionssjukdomar vid sjukhus

informationsmaterial viktiga budskap verktyglådans innehåll

Arbetsuppgifter

1.    Dina arbetsuppgifter med anknytning till förbättring av antibiotikaanvändning inbegriper följande [31,56,68,71,83]:
a)    Deltagande, som en nyckelmedlem, i arbetsgruppen för antibiotic stewardship.
b)    Samarbete med farmaceuten och mikrobiologen vid sjukhuset för att genomföra programmet för antibiotic stewardship.
c)    Samråd med sjukhusets förskrivare och tillhandahållande av feedback till dem för att säkerställa kvaliteten hos antibiotikaförskrivningen.
d)    Utbildning av förskrivare vid sjukhuset i hur vanliga infektioner ska diagnostiseras och behandlas, och i principerna för antibiotic stewardship. 
e)    Införande av evidensbaserade riktlinjer för antibiotika för sjukhuset för vanliga infektioner och för profylax vid kirurgiska ingrepp.
f)    Utbyte av information om lokala mönster för mikrobiologi och antibiotikaresistens.
g)    Hantering av ditt sjukhus antibiotikafarmakopé (dvs. förteckningen över läkemedel som är tillgängliga för förskrivare).

Saker du kan göra eller samarbeta om

2.    Stöd framtagandet och genomförandet av ett program för antibiotic stewardship inom din organisation [69].

3.    Främja lokala riktlinjer för behandling av infektioner och användning av antibiotika. Dessa bör vara lätt och tillförlitligt tillgängliga för alla vårdgivare [56,69].

4.    Kontrollera att förskrivningar av antibiotika följer protokollen för antibiotikabehandling, baserade på evidensbaserade riktlinjer. Om du ser personal vid sjukhus eller i en vårdmiljö som inte följer riktlinjer eller protokoll, fråga dem varför de inte gör detta och förse dem med verktyg så att de kan förstå vad de gör för fel [69] [samsyn bland experter].

5.    Ge feedback och råd till förskrivare om diagnostisk utvärdering och behandling av infektionssjukdomar [83].

6.    Utbilda regelbundet förskrivare vid sjukhuset i återhållsam antibiotikaanvändning och delta i möten om genomförande av evidensbaserade riktlinjer för antibiotika vid sjukhus [31,53].