Naraščajoča odpornost proti rezervnim antibiotikom leta 2013

grafični prikaz informacij informativno gradivo

Karbapenemi so glavna vrsta rezervnih antibiotikov za zdravljenje bakterijskih okužb. Širjenje okužb, odpornih proti karbapenemom, ogroža zdravstveno varstvo in varnost bolnikov v Evropi, saj resno zmanjšuje možnost zdravljenja okužb.

Spodaj objavljeno gradivo je na voljo samo v angleščini.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013