Úloha centra ECDC

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa v roku 2008 rozhodlo usporiadať 18. novembra Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách (EAAD) ako platformu na poskytovanie podpory národným kampaniam v celom regióne.

Po prijatí odporúčania Rady Európskej únie o rozvážnom používaní antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne v novembri 2001, v ktorom sa stanovilo, že členské štáty EÚ majú informovať širokú verejnosť o dôležitosti rozvážneho používania antimikrobiálnych látok, a na základe úspechu niektorých národných kampaní, napríklad v Belgicku a Francúzsku, sa Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v roku 2008 rozhodlo usporiadať 18. novembra Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách (EAAD) ako platformu na poskytovanie podpory národným kampaniam v celom regióne.

Poslaním ECDC je identifikovať a posúdiť riziká prenosných chorôb pre občanov EÚ a informovať o týchto rizikách, čo zahŕňa aj oblasť antimikrobiálnej rezistencie. Zodpovednosť za riadenie týchto rizík, ako aj faktorov, ktoré prispievajú ku kontrole prenosných chorôb, nesie každý členský štát EÚ.

Aktivity týkajúce sa tejto témy v ECDC sa uskutočňujú v rámci Programu antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou [LINK]. Hlavné oblasti práce ECDC zahŕňajú dohľad, zhromažďovanie informácií o epidémiách, vypracovanie usmernení na základe dôkazov a systematické preskúmania, školenia a podporu členských štátov EÚ. ECDC tiež zaviedlo a pravidelne aktualizuje adresár online zdrojov na prevenciu a kontrolu antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou s cieľom podporovať členské štáty EÚ, ktoré musia vypracovať vnútroštátne usmernenia. ECDC napokon každý rok 18. novembra koordinuje Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách.

Od roku 2008 množstvo zdravotníckych a odborných organizácií, ako aj Európska komisia a regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/Europe), vytvorili partnerstvo s ECDC pri príprave komunikačných materiálov a plánovaní činností zameraných na cieľovú skupinu, ktorou je široká verejnosť a zdravotnícki pracovníci v nemocniciach. Navyše viac než 43 krajín v európskom regióne organizuje od tohto roku kampane pod záštitou EAAD.

Svetová zdravotnícka organizácia vedie od roku 2015 celosvetovú kampaň Svetový týždeň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorá sa koná v týždni, na ktorý pripadá 18. november. EAAD je partnerom Svetového týždňa zvyšovania povedomia o antibiotikách.