Kľúčové posolstvá pre špecialistov na infekčné ochorenia v nemocniciach

informačný materiál kľúčové posolstvá súbor materiálov

Úlohy

1.            Medzi vaše úlohy týkajúce sa zlepšenia používania antibiotík patria: ADDIN EN.CITE  ADDIN EN.CITE.DATA [31,56,68,71,83]

a)    účasť v tíme dohľadu nad antibiotikami ako hlavný člen tímu,

b)    spolupráca s nemocničným lekárnikom a klinickým mikrobiológom, ktorej cieľom je zavedenie programu dohľady nad antibiotikami,

c)    konzultácie s predpisujúcimi lekármi v nemocnici a poskytovanie spätnej väzby týmto lekárom s cieľom zabezpečiť kvalitu predpisovania antibiotík,

d)    vzdelávanie predpisujúcich lekárov v nemocnici o spôsoboch diagnostikovania a liečenia bežných infekcií a o princípoch dohľadu nad antibiotikami,

e)    zavedenie nemocničných usmernení o antibiotikách založených na dôkazoch pre bežné infekcie a chirurgickú profylaxiu,

f)     spoločné využívanie informácií o miestnych mikrobiologických profiloch a typoch rezistencie voči antibiotikám a

g)    správa liekopisu antibiotík vašej nemocnice (t. j. zoznamov liekov, ktoré sú dostupné pre predpisujúcich lekárov).

Čo môžete urobiť, resp. na čom môžete spolupracovať

2.            Podporovať vypracovanie a zavedenie programu dohľadu nad antibiotikami v rámci vašej organizácie ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Public Health England</Author><RecNum>120</RecNum><DisplayText>[69]</DisplayText><record><rec-number>120</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="9pvx0aazu2vssnea50hxpawfe5atwpx9t5pe" timestamp="1484644985">120</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors><authors><author>Public Health England,</author></authors></contributors><titles><title>Antibiotic Guardian</title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://antibioticguardian.com/</url></related-urls></urls></record></Ci…].

3.            Presadzovať miestne usmernenia o manažmente infekcií a používaní antibiotík. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by k nim mali mať ľahký a spoľahlivý prístup  ADDIN EN.CITE  ADDIN EN.CITE.DATA [56,69].

4.            Skontrolovať, či lekárske predpisy antibiotík spĺňajú protokoly o antibiotickej liečbe vychádzajúce z usmernení založených na dôkazoch. Ak zistíte, že členovia personálu nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia porušujú usmernenia alebo protokoly, opýtajte sa ich na dôvody ich konania a poskytnite im nástroje, pomocou ktorých pochopia, čo robia zle  ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Public Health England</Author><RecNum>120</RecNum><DisplayText>[69]</DisplayText><record><rec-number>120</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="9pvx0aazu2vssnea50hxpawfe5atwpx9t5pe" timestamp="1484644985">120</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors><authors><author>Public Health England,</author></authors></contributors><titles><title>Antibiotic Guardian</title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://antibioticguardian.com/</url></related-urls></urls></record></Ci…] [konsenzus odborníkov].

5.            Predpisujúcim lekárom poskytnúť spätnú väzbu o vyhodnotení diagnózy a liečbe infekčných ochorení a poradiť im v tejto oblasti  ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pulcini</Author><Year>2014</Year><RecNum>119</RecNum><DisplayText>[83]</DisplayText><record><rec-number>119</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="9pvx0aazu2vssnea50hxpawfe5atwpx9t5pe" timestamp="1484643964">119</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Pulcini, C.</author><author>Botelho-Nevers, E.</author><author>Dyar, O. J.</author><author>Harbarth, S.</author></authors></contributors><auth-address>Service de Maladies Infectieuses, CHU de Nancy, Nancy, France; Universite de Lorraine, EA 4360 APEMAC, Nancy, France.</auth-address><titles><title>The impact of infectious disease specialists on antibiotic prescribing in hospitals</title><secondary-title>Clin Microbiol Infect</secondary-title></titles><periodical><full-title>Clin Microbiol Infect</full-title></periodical><pages>963-72</pages><volume>20</volume><number>10</number><keywords><keyword>Anti-Bacterial Agents/standards/*therapeutic use</keyword><keyword>Bacterial Infections/*drug therapy</keyword><keyword>Drug Prescriptions</keyword><keyword>Drug Resistance, Bacterial</keyword><keyword>Hospitals</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Physicians</keyword><keyword>Practice Patterns, Physicians&apos;/*trends</keyword><keyword>Randomized Controlled Trials as Topic</keyword><keyword>antibiotic stewardship</keyword><keyword>antimicrobial</keyword><keyword>appropriateness</keyword><keyword>curbside consultation</keyword><keyword>infectious disease physician</keyword><keyword>interventional studies</keyword><keyword>quality</keyword><keyword>review</keyword></keywords><dates><year>2014</year><pub-dates><date>Oct</date></pub-dates></dates><isbn>1469-0691 (Electronic)&#xD;1198-743X (Linking)</isbn><accession-num>25039787</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039787</url></related-urls></urls>…].

6.            Pravidelne školiť predpisujúcich lekárov v oblasti rozvážneho používania antibiotík a zúčastňovať sa na stretnutiach o zavedení nemocničných usmernení o antibiotikách založených na dôkazoch  ADDIN EN.CITE  ADDIN EN.CITE.DATA [31,53].