Aké sú kľúčové posolstvá a ako sa budú využívať?

Čo je EAAD?

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách je európska iniciatíva v oblasti zdravia, ktorú koordinuje ECDC a ktorej cieľom je poskytnúť platformu a podporovať vnútroštátne kampane týkajúce sa obozretného používania antibiotík. V rámci Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorý sa koná v Európe každý rok, sa v týždni zahŕňajúcom 18. november organizujú vnútroštátne kampane o obozretnom používaní antibiotík.

Aké sú kľúčové posolstvá a ako sa budú využívať?

Na podporu komunikačných činností na vnútroštátnej úrovni ECDC vytvorilo niekoľko súborov nástrojov na komunikáciu obsahujúcich vzorové materiály a kľúčové posolstvá založené na dôkazoch, ktoré sa dajú prispôsobiť tak, aby ich bolo možné použiť na národnej úrovni.

Kľúčové posolstvá tvoria dôležitý základ každej komunikačnej kampane. Medzi kľúčové posolstvá pre nový súbor nástrojov patrí:

  • snaha o vytvorenie zmyslu pre individuálnu zodpovednosť v boji proti antibiotickej rezistencii a podporu angažovanosti zdravotníckych pracovníkov v tejto oblasti,
  • poskytnutie striktných vyhlásení, z ktorých každé bude obsahovať odkaz na zdroj a ktoré by sa mali použiť ako základ pre obsah vzorových materiálov,
  • angažovanie množstva odborných pracovníkov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach: manažérov, správcov, špecialistov na infekčné ochorenia, odborníkov na prevenciu a kontrolu infekcií, epidemiológov, predpisujúcich lekárov, začínajúcich lekárov a študentov medicíny, lekárnikov, zdravotných sestier, klinických mikrobiológov a odborníkov na oddeleniach pohotovosti, jednotkách intenzívnej starostlivosti a v zariadeniach dlhodobej starostlivosti.

Problémy týkajúce sa rezistencie voči antibiotikám sa môžu v jednotlivých krajinách EÚ/EHP líšiť. Je dôležité zdôrazniť, že vzorové materiály, ktoré vypracovalo ECDC, poskytujú základné informácie a spoločné posolstvá, ktoré však budú najúčinnejšie vtedy, ak sa prispôsobia tak, aby zodpovedali potrebám a situáciám v každej krajine či dokonca v každej nemocnici alebo zdravotníckom zariadení. Krajiny by mohli zvážiť využitie údajov o antibiotickej rezistencii a spotrebe antibiotík dostupných z EARS-Net a ESAC-Net a konzultácie s národnými profesijnými združeniami o najdôležitejších nástrojoch, ktoré by sa mohli v tej-ktorej krajine použiť.

Čo je „konsenzus odborníkov“?

Ak je v tomto dokumente odkaz na posolstvo označený ako „konsenzus odborníkov“, ECDC odkazuje na dohodu dosiahnutú v rámci stanoveného rozhodovacieho procesu vrátane internej dohody odborníkov z ECDC a konzultácie s externými odborníkmi a zúčastnenými stranami.