Rola ECDC

W 2008 r. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ogłosiło 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy na temat Antybiotyków (European Antibiotic Awareness Day, EAAD), aby wspierać krajowe kampanie prowadzone w tym obszarze.

Po przyjęciu w listopadzie 2001 r. zalecenia Rady Unii Europejskiej (UE) w sprawie ostrożnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu ludzi, w którym stwierdzono, że państwa członkowskie UE powinny informować ogół społeczeństwa o znaczeniu ostrożnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, a także po sukcesie kilku kampanii krajowych, przeprowadzonych m.in. w Belgii i Francji, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) postanowiło w 2008 r. ogłosić 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy na temat Antybiotyków (EAAD), aby wspierać krajowe kampanie prowadzone w tym obszarze.

Misją ECDC jest identyfikacja i ocena zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi oraz informowanie obywateli UE o tych zagrożeniach; oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z obszarów działalności Centrum. Zarządzanie tymi zagrożeniami oraz czynnikami przyczyniającymi się do zwalczania chorób zakaźnych leży w gestii poszczególnych państw członkowskich UE.

ECDC prowadzi działania w tym obszarze w ramach programu w zakresie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Główne obszary działalności ECDC obejmują nadzór, zwiad epidemiologiczny, opracowywanie wytycznych i systematyczne przeglądy w oparciu o zgromadzone dowody, organizację szkoleń i udzielanie wsparcia państwom członkowskim UE. ECDC opracował i regularnie aktualizuje katalog zasobów internetowych dotyczących zapobiegania i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń związanych z opieką zdrowotną, w celu wspierania tych państw członkowskich UE, które muszą opracować odpowiednie wytyczne krajowe. Co więcej 18 listopada każdego roku ECDC koordynuje Europejski Dzień Wiedzy na temat Antybiotyków.

Od 2008 r. wiele organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia i stowarzyszeń zawodowych, a także Komisja Europejska i Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO/Europe) współpracują z ECDC przy opracowywaniu materiałów informacyjnych i planowaniu działań skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, tj. ogółu społeczeństwa oraz personelu szpitali. Ponadto od tego roku w ponad 43 krajach Europy przeprowadzono kampanie w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

Od 2015 r. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje Światowy Tydzień Wiedzy na temat Antybiotyków: globalną kampanię, która zbiega się w czasie z Europejskim Dniem Wiedzy na temat Antybiotyków przypadającym 18 listopada. Europejski Dzień Wiedzy na temat Antybiotyków partneruje Światowemu Tygodniowi Wiedzy na temat Antybiotyków.